Voorwaarden

VOORWAARDEN

Dit document (gepubliceerd in elektronisch formaat op https://qwertykey.ro/ ) in zijn geheel, evenals andere documenten waarnaar dit verwijst/verwijst, vertegenwoordigen de Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden) of de Voorwaarden die de regels vormen die de relaties tussen QWERTY-SLEUTEL SRL als de Verkoper en de natuurlijke of rechtspersoon die ervoor kiest om juridische relaties aan te gaan zoals Koper (ofwel optredend als consument overeenkomstig artikel 2, punt 2 van OG 21/1992 inzake consumentenbescherming, hetzij optredend als marktdeelnemer overeenkomstig artikel 2, punt 3 van

O.G. 21/1992 over consumentenbescherming).

 

VOORWERP

 

Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden van de website QWERTY KEY SRL, de aankoopvoorwaarden van de producten die door QWERTY KEY SRL via de website worden verkocht, de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit of verband houden met het verkoopcontract dat is gesloten tussen QWERTY KEY SRL SRL en een individuele koper, via de website.

 

DEEL I: DEFINITIES

 

Om het lezen en volledig begrijpen van deze Algemene Voorwaarden te vergemakkelijken, hebben de volgende termen de onderstaande betekenis, tenzij deze Algemene Voorwaarden of in een afzonderlijk contract gesloten tussen QWERTY KEY SRL en de Koper uitdrukkelijk anders bepaalt:

 

INHOUD- alle informatie op de Site die kan worden bezocht, bekeken of geopend met behulp van de Technische Vereisten,

 

 • productspecificaties, beschrijvende en indicatieve productafbeeldingen, promotievideo’s;

 • informatie met betrekking tot de producten, diensten en/of tarieven die in rekening worden gebracht door een derde partij met wie QWERTY KEY SRL partnerschapsovereenkomsten heeft gesloten, in een bepaalde periode;

 • de informatie die op welke manier dan ook door een medewerker van QWERTY KEY SRL aan de Gebruiker of Koper wordt meegedeeld, al dan niet volgens de door hem opgegeven contactgegevens;

 

REKENING - het elektronische systeem dat aan de Koper ter beschikking wordt gesteld door ( https://qwertykey.ro/ ), geïdentificeerd door een e-mailadres (Login) en een door de Koper aangemaakt en gekozen wachtwoord, waarmee laatstgenoemde toegang krijgt tot de site en en toegang krijgen tot de producten en diensten aangeboden door QWERTY KEY SRL, het verzenden van bestellingen en het toestaan van de Koper om te profiteren van het gebruik van andere diensten/extra functionaliteiten (bijvoorbeeld: het bekijken van de gegevens van een geplaatste bestelling, de belastingfacturen van de Koper, enz.).

 

PROMOTIECAMPAGNE- specifieke voorwaarden voor de verkoop van producten aangeboden via de website, van bepaalde producten, uit een vooraf gedefinieerde en beperkte voorraad, voor een beperkte periode bepaald door QWERTY KEY SRL, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ter zake (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: verlaging van de bezorgkosten, promotionele verkoop volgens O.G. 99/2000 met betrekking tot de verkoop van producten en diensten op de markt).

 

TECHNISCHE BENODIGDHEDEN - minimale technische vereisten waarvan de vervulling noodzakelijk is voor gebruik https://qwertykey.ro/ , respectievelijk het gebruik van een computer, laptop of ander multimedia-apparaat, bijvoorbeeld om toegang tot internet en elektronische post te garanderen;

 

CONSUMENT- volgens de wettelijke definitie, "elke natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen opgericht in verenigingen, die handelt voor doeleinden buiten hun commerciële, industriële of productieve, ambachtelijke activiteit liberale tijden". We vestigen de aandacht van de gebruiker op het feit dat alleen natuurlijke personen, en geen rechtspersonen, consumenten zijn in de zin van de Roemeense wetgeving.

 

CONTRACT OP AFSTAND- de consensuele afspraak tussen QWERTY KEY SRL en de Koper, zonder hun gelijktijdige fysieke aanwezigheid, met betrekking tot de verkoop, respectievelijk de aankoop, van geplaatste producten of diensten bij terbeschikkingstelling door QWERTY KEY SRL, waarvan de gevolgen worden geïnitieerd door de lancering van een Bestelling door de Koper en de aanvaarding ervan door QWERTY KEY SRL in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze Algemene Voorwaarden, via een of meer elektronische middelen voor communicatie op afstand. De overeenkomst op afstand komt pas tot stand vanaf het moment dat de acceptatie van de bestelling de Koper bereikt via

op welke manier dan ook om de informatie door te geven, ongeacht of laatstgenoemde er kennis van kreeg.

BESTEL- het verzoek dat door de Koper via de website wordt gedaan, door de noodzakelijke technische stappen te doorlopen, waarbij hij zijn engagement uitdrukt om een ​​of meer producten/diensten te kopen onder de voorwaarden voorzien in deze Algemene Voorwaarden.

 

COMMERCIËLE COMMUNICATIE - elke vorm van communicatie bedoeld om, direct of indirect, de producten, diensten, het imago, de naam of aanduiding, het bedrijf of het embleem van een handelaar of lid van een gereglementeerd beroep; het volgende vormt op zichzelf geen commerciële communicatie: informatie die directe toegang geeft tot de activiteit van een natuurlijke of rechtspersoon, met name via een domeinnaam of een elektronisch postadres, communicatie met betrekking tot de producten, diensten, het imago, de naam of de merken van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, uitgevoerd door een derde partij die onafhankelijk is van de persoon in kwestie, vooral wanneer deze kosteloos worden uitgevoerd;

 

BEVESTIGING VAN DE ORDER- automatische e-mail verzonden door QWERTY KEY SRL naar de Koper, na het plaatsen van de bestelling door de Koper, die de details van de bestelling bevat met betrekking tot de kenmerken van het product(en) en de door de Koper betaalde prijs samen met de gekozen betaalmethode. Het contract op afstand wordt als gesloten tussen de partijen beschouwd op het moment van bevestiging van de bestelling.

 

WINKELMANDJE- dienst die QWERTY KEY SRL aan de Gebruiker/Koper aanbiedt om producten toe te voegen die hij wil kopen op het moment van toevoeging of op een later tijdstip; als de producten niet zijn gekocht door de bestelling te plaatsen op het moment dat ze aan de winkelwagen worden toegevoegd, kan de gebruiker/koper profiteren van de producttraceringsservice door commerciële communicatie te ontvangen van QWERTY KEY SRL.

 

KOPER/ KLANT- elke natuurlijke persoon die volgens de wet de rechtsbevoegdheid heeft om rechtshandelingen te sluiten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: 18 jaar oud ) of elke rechtspersoon of rechtspersoon die een account op de site aanmaakt en/of een bestelling plaatst en daarmee een contractuele relatie aangaat met QWERTY KEY SRL, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze algemene voorwaarden.

COMMERCIËLE GARANTIE - de verbintenis die QWERTY KEY SRL jegens de Koper aangaat, anders dan de wettelijke garantie van conformiteit of andere wettelijke garanties, zonder de vraag naar extra kosten, wat, naar exclusieve keuze van QWERTY KEY SRL, impliceert: reparatie of vervanging van het gekochte product , terugbetaling van de door de Koper betaalde prijs, afhankelijk van de concrete mogelijkheden van QWERTY KEY SRL, de bijzonderheden van de situatie en de voorwaarden van het Retourbeleid, als het product/de dienst niet overeenkomt met de technische voorwaarden vermeld in de presentatie van het product/dienst op https://qwertykey.ro/ .

 

WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT- de bescherming van de consument die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebrek aan conformiteit, en vertegenwoordigt de verplichting van QWERTY KEY SRL jegens de consument om, zonder extra kosten te vragen, het product in een conforme staat brengen, een verplichting die, in volgorde, de reparatie of vervanging van het product of de teruggave van de door de consument betaalde prijs inhoudt, afhankelijk van de concrete mogelijkheden van QWERTY KEY SRL en de bijzonderheden van de situatie, als deze niet overeenkomt met de voorwaarden vermeld in de productbeschrijving of de voorwaarden waarover QWERTY KEY SRL en de Koper via een schriftelijke overeenkomst zijn overeengekomen.

 

PARTNERS/DERDE PARTNERS -de personen met wie QWERTY KEY SRL een commerciële samenwerkingsrelatie heeft

 

PRODUCTEN- mobiel materieel goed waarvan de eindbestemming individuele of collectieve consumptie of gebruik is.

 

SITE - vertegenwoordigt de website op het adres https://qwertykey.ro/ , waarmee de gebruiker toegang heeft tot informatie over de diensten en producten aangeboden door QWERTY KEY SRL.

 

DIENSTEN- elke andere dienst die door QWERTY KEY SRL aan de Koper wordt geleverd en die wordt vertegenwoordigd door de door de Koper gekochte producten, die overeenkomen met de beschrijving op de Site, waarvan de kenmerken en kwaliteiten bekend en overeengekomen waren door de Koper en opgenomen in de bestelling, respectievelijk de factuur.

 

SPECIFICATIES - details met betrekking tot de technische kenmerken en kwaliteiten van het product/dienst zoals vermeld op de website in de beschrijving die beschikbaar is voor elk product.

DE VERVOERDER –de koeriers- of postdienst waarmee QWERTY KEY SRL samenwerkt om de producten te bezorgen.

 

TRANSACTIE- de betalingsoperatie uitgevoerd door de Koper en de overeenkomstige incassooperatie door QWERTY KEY SRL of de operatie van het terugbetalen van een bedrag dat voortvloeit uit de verkoop van een product of de voorziening van een servicebedrijf aan de Koper, inclusief betaling via de kaartverwerker die is goedgekeurd door QWERTY KEY SRL.

 

GEBRUIKER- natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van of toegang krijgt tot de Inhoud door gebruik te maken van een communicatiemiddel (bijvoorbeeld elektronisch, telefonisch), maar geen Bestelling heeft geplaatst op de website .

 

QWERTY KEY SRL -bedrijf dat, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, optreedt als verkoper, met hoofdkantoor in Baia Mare, Str. Oituz, nee. 3AC, J24/964/2021, CUI 44393084.

 

DEEL II: ALGEMENE ASPECTEN

 

  1. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de koop-verkoopovereenkomst gesloten tussen QWERTY KEY SRL en de Koper en omvatten de rechten en plichten die van toepassing zijn op de relaties tussen de partijen. Door het vakje " Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd " aan te vinken bij het plaatsen van een bestelling via de website ( https://qwertykey.ro/ ), verklaart de Koper dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en er volledig mee akkoord gaat en dat hij onderworpen is aan het in het geval toepasselijke recht.

    

  2. Met uitzondering van situaties waarin QWERTY KEY SRL en de Koper een koop-verkoopcontract sluiten dat bepalingen bevat die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden in de hoofdtekst of in de bijlagen ervan, evenals in de situatie waarin het contract bepalingen bevat die uitdrukkelijk de voorwaarden ongeldig maken of wijzigen. Algemene Voorwaarden of met uitzondering van andere situaties waarin er een andere overeenkomst bestaat tussen QWERTY KEY SRL en de Koper, zullen de huidige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle contractuele relaties tussen QWERTY KEY SRL en de Koper.

  3. Door de website van QWERTY KEY SRL te bezoeken ( https://qwertykey.ro/ ), bevestigt de Koper dat hij volgens de wet de wettelijke bevoegdheid heeft om specifieke rechtshandelingen te sluiten, als natuurlijke of rechtspersoon, respectievelijk dat hij van de wettelijke leeftijd om dergelijke rechtshandelingen te sluiten. In de situatie waarin een minderjarige volgens de wet toegang krijgt tot de website, zijn zijn wettelijke vertegenwoordigers/voogden verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en de eventuele handelingen die hij op de website onderneemt.

    

  4. Toegang tot de site om bestellingen te plaatsen, om de producten en diensten aangeboden door QWERTY KEY SRL te kopen, is toegestaan ​​aan elke potentiële klant die te goeder trouw de ter beschikking gestelde producten en diensten wil kopen, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

    

  5. De contracterende partijen zijn verplicht te goeder trouw en in overeenstemming met de goede zeden en de openbare orde te handelen. Elk tegengesteld gedrag kan volgens de wet worden bestraft. Het is klanten verboden de site te gebruiken of juridische relaties aan te gaan met QWERTY KEY SRL op een onrechtmatige manier/doeleinde, d.w.z. op een manier/doel dat in strijd is met eerlijke handelspraktijken, de geldende wetgeving of op enige andere manier die schade zou kunnen toebrengen aan QWERTY KEY SRL of haar partners.

    

  6. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, respectievelijk art. 15 Burgerlijk Wetboek "Geen enkel recht kan worden uitgeoefend met het doel een ander schade toe te brengen of op een buitensporige en onredelijke manier, in strijd met de goede trouw.". De handeling van de Koper die rechtsmisbruik inhoudt, kan worden bestraft en vormt een grond voor contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad.

 

DEEL III: AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

  1. Onder aanbod van producten en diensten wordt verstaan ​​een aanbod van geselecteerde goederen, aangeboden en ter inzage via de website. Dit vormt geen aanbod in de zin van art. 1188 par. (1) Burgerlijk Wetboek dat de partijen verplicht om het contract te sluiten, maar een informatief aanbod vertegenwoordigt met betrekking tot de producten die beschikbaar worden gesteld door QWERTY KEY SRL.

    

  2. QWERTY KEY SRL neemt alle nodige maatregelen zodat de informatie die op de Site wordt gepubliceerd, inclusief de specificaties van de Producten en Diensten, evenals de weergegeven prijzen, correct zijn

   en volledig zijn, anders zal QWERTY KEY SRL, als deze gegevens onjuist zijn, de nodige maatregelen nemen om deze fouten te verwijderen. Als deze fouten de door de Koper geplaatste Bestelling hebben beïnvloed of beïnvloed, wordt hij binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht om de Koper de gelegenheid te geven de Bestelling te herbevestigen of in te trekken, al naargelang het geval. Indien, rekening houdend met de contactgegevens die door de Koper zijn verstrekt tijdens het aankoopproces van QWERTY KEY SRL-producten en -diensten, er niet binnen een redelijke termijn contact met de Koper kan worden opgenomen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en ontvangt de Koper hierover een melding op e-mail. mail.

    

  3. Gezien de specifieke kenmerken van het Contract dat tussen de partijen wordt gesloten, respectievelijk via een elektronisch platform, en een andere ervaring dan het fysiek kopen van producten in de winkel, brengen wij de volgende belangrijke aspecten onder uw aandacht waarmee rekening moet worden gehouden bij het kopen van producten via de Site:

    

   • de kleuren, tinten en esthetische kenmerken van de goederen die via de site worden aangeboden, kunnen in werkelijkheid verschillen als gevolg van verschillende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, de instellingen van het elektronische apparaat waarmee u de site bezoekt en de goederen bekijkt.

   • de werkelijke maat en exacte vorm van de producten kan afwijken doordat u de goederen via de website bekijkt, dit afhankelijk van, maar niet beperkt tot, de schermresolutie van het apparaat waarmee u de website bezoekt; het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de maat van elk product te verifiëren aan de hand van de specificaties die voor elk product op de website staan ​​vermeld en dat deze maat overeenkomt met de doeleinden waarvoor de Koper het product koopt.

   • de op de website getoonde foto’s en afbeeldingen zijn illustratief/oriënterend; het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de juiste productbeschrijving aandachtig te lezen om vertrouwd te raken met elk afzonderlijk product.

     

  4. Om een ​​Bestelling te plaatsen, moet de Koper de technische stappen volgen die op de website worden weergegeven: het product kiezen, toevoegen aan het winkelwagentje, het winkelwagentje controleren en de leveringsmethode van het product kiezen, het adres van de Koper invoeren om levering van het product mogelijk te maken, de betaling selecteren wijze, betalingsgegevens invoeren, eventuele actiecodes/vouchers, de geselecteerde producten en ingevoerde gegevens opnieuw controleren, de definitieve bestelling bevestigen, de definitieve bestelling verzenden

   Naar de koper door op de knop "Bestelling voltooien" te drukken. De technische stappen worden gedetailleerd beschreven in Hoofdstuk IV.

    

  5. Producten worden uitsluitend geleverd voor zover deze voorradig zijn. Het contract komt tot stand als resultaat van de Orderbevestiging door QWERTY KEY SRL, maar alleen op voorwaarde dat de door de Koper gevraagde goederen of hoeveelheid goederen, rekening houdend met de door de Koper gevraagde kenmerken, op voorraad zijn. Bovendien behoudt QWERTY KEY SRL zich het recht voor om producten op elk moment uit de verkoop te halen. Als de door de Koper gevraagde goederen niet op voorraad zijn of als de goederen door QWERTY KEY SRL zijn teruggetrokken, is de enige verantwoordelijkheid die QWERTY KEY SRL heeft jegens de Koper de terugbetaling van de bedragen die zijn betaald voor de goederen die niet langer kunnen worden geleverd of zijn ingetrokken door te koop.

    

  6. Bestellingen kunnen op elk moment worden geplaatst, maar worden op werkdagen, tijdens werkuren (maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur) verwerkt. Indien een bestelling wordt geplaatst op een zaterdag of zondag, een niet-werkdag of op een dag die door de wet als feestdag is aangemerkt, wordt deze op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

    

  7. QWERTY KEY SRL levert de nodige inspanningen om de door de Koper bestelde producten te leveren binnen het GESCHATTE bereik dat op de website wordt weergegeven, maar afhankelijk van de complexiteit van de bestelling kan de levertijd maximaal 30 dagen bedragen. De leveringsinformatie is bij benadering en kan, afhankelijk van de complexiteit van de bestelling, van geval tot geval variëren, afhankelijk van de beschikbaarheid van vervoerders. QWERTY KEY SRL is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de fout van de koeriers- of postdiensten die de bezorging uitvoeren. De vervoersvoorwaarden worden gedetailleerd beschreven infra, Sectie VII.

    

  8. QWERTY KEY SRL behoudt zich alle rechten voor om de inhoud van de site, inclusief productprijzen, op elk gewenst moment te wijzigen. In geval van wijziging is de tussen partijen geldende prijs die op het moment van het plaatsen van de bestelling.

    

  9. De prijs wordt weergegeven in de nationale munteenheid LEU, evenals de prijskortingen. De referentievaluta voor de berekening, betaling en facturering van producten is nog steeds de nationale munteenheid LEU.

  10. De getoonde prijzen voor producten en diensten zijn inclusief BTW. De leveringskosten van het product zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden afzonderlijk door de koper betaald.

    

  11. Indien de prijs door de Koper wordt betaald met behulp van een kaart in EURO of een andere internationale valuta met circulatiekracht, zal de eventuele commissie die aan de Koper in rekening wordt gebracht door de bank die de kaart uitgeeft die gebruikt is voor de omrekening van het betaalde bedrag in lei, volledig gedragen worden door de Koper. Koper. Evenzo is QWERTY KEY SRL niet verantwoordelijk voor het gebrek aan informatie van de Koper over dit aspect, aangezien het zijn verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van de commissies die de bank die zijn kaart uitgeeft in rekening kan brengen. In het geval van online betalingen kan QWERTY KEY SRL niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten anders dan die welke in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

    

  12. Als gevolg van het uitvoeren van de betaling met behulp van de bankkaart, worden de gegevens van de kaart van de Koper die is gebruikt om de producten te kopen niet bewaard door QWERTY KEY SRL.

    

  13. QWERTY KEY SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke sitesysteemfouten die niet  rechtstreeks worden veroorzaakt of veroorzaakt door de acties ervan, fouten die de weergave hebben beïnvloed van de juiste en volledige prijs van een product, van invloed op de beschrijving van een product, etc. Als er een bestelling is geregistreerd voor een product met onjuiste kenmerken (afmetingen, kwaliteiten, kleur, enz.), zal QWERTY KEY SRL alle redelijke inspanningen leveren om een ​​product te leveren met kenmerken die zo veel mogelijk lijken op de kenmerken die aanwezig waren op het moment van het plaatsen van de bestelling , aan de koper.

 

DEEL IV: BESTELLING

 

  1. De bestelling wordt door de Koper geplaatst door de specifieke stappen in deze sectie als volgt te volgen.

    

  2. De gebruiker registreert zich op de site op basis van een "gebruikersnaam" (gebruikersnaam) en een uniek wachtwoord, waardoor een account op de site wordt aangemaakt. Nadat het account is aangemaakt, of als er al een account is aangemaakt, kan de Gebruiker die op zijn account is ingelogd de gewenste producten selecteren en aan de winkelwagen toevoegen. Het product kan worden gekocht zolang het op voorraad is, ongeacht of het een product is dat onder een promotiecampagne valt.

   van welke aard dan ook, of niet. Het simpelweg toevoegen van het product aan de winkelwagen leidt niet tot de reservering van het product ten gunste van de Gebruiker/Koper, en de Koper kan geen enkele claim indienen met betrekking tot dergelijk product.

    

  3. Na het plaatsen van het product(en) in de winkelwagen heeft de Gebruiker/Koper de mogelijkheid om de lijst met producten in te zien, het aantal producten te wijzigen dat bestemd is om aan te schaffen, om te controleren of de productbeschrijving overeenkomt met de bedoeling en doeleinden waarvoor dit product moet worden aangeschaft, enzovoort

    

  4. Vervolgens moet de Gebruiker/Koper de leveringsmethode kiezen en alle noodzakelijke, echte en volledige gegevens met betrekking tot het leveringsadres invoeren.

    

  5. Vervolgens bevestigt de gebruiker/koper zijn voornemen om de geselecteerde producten te kopen door op de knop "Bestelling voltooien"/"Nu betalen" te klikken.

    

  6. De Gebruiker/Koper kan de foutief ingevoerde gegevens corrigeren tot het laatste moment van het verzenden van de definitieve bestelling naar QWERTY KEY SRL, door op het gegevensveld te klikken dat gecorrigeerd moet worden en de juiste gegevens in te voeren, of door de knop "terug" te gebruiken in de door hem gebruikte browser, om terug te keren naar de betreffende pagina waar de foutieve gegevens zijn ingevoerd of wat er moet worden gewijzigd.

    

  7. Door het voltooien van de bestelling garandeert de Gebruiker/Koper dat alle ingevoerde gegevens (inclusief maar niet beperkt tot leveringsdata) reëel, correct en volledig zijn, anders is de Gebruiker/Koper verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die worden bepaald door deze foutieve gegevens, ongeacht of de fout van de Koper het gevolg is van schuld of opzet.

    

  8. Na het voltooien van de bestelling ontvangt de Koper een e-mail, die het karakter heeft van een bevestiging van QWERTY KEY SRL, met betrekking tot de beschikbaarheid van het product, de prijs en de kenmerken van de bestelde producten en diensten. span>QWERTY KEY SRL brengt de gebruiker/koper ervan op de hoogte dat deze e-mail automatisch wordt verzonden en geen garantie vormt voor de beschikbaarheid van het product dat op voorraad is op het moment van de bestelling.

  9. QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, na voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker/Koper, zonder enige latere wederzijdse verplichtingen tussen de partijen of zonder dat de Koper een schadevergoeding kan eisen, in de volgende situaties:

    

   • in geval van online betaling, wanneer de door de Gebruiker/Koper uitgevoerde Transactie niet is geaccepteerd door de uitgevende bank van de kaart waarmee de bestelling is betaald.

   • in het geval van online betaling, wanneer de Transactie niet is gevalideerd door de kaartverwerker die is goedgekeurd door QWERTY KEY SRL.

   • de door de Gebruiker/Koper verstrekte gegevens zijn onvolledig of onjuist en bepalen daarmee de onmogelijkheid om de bestelling af te ronden of te verwerken.

   • de activiteit van de Gebruiker/Koper op de site kan schade van welke aard dan ook veroorzaken of op enigerlei wijze schade toebrengen aan QWERTY KEY SRL of zijn Partners.

     

  10. QWERTY KEY SRL behoudt zich tevens het recht voor om bestellingen te annuleren voor producten/diensten die ten onrechte op de website worden weergegeven als gevolg van een technische fout, of voor producten/diensten die, als gevolg van technische fouten, duidelijk foutieve/bespottelijke prijzen hebben weergegeven. In dit verband zal QWERTY KEY SRL de Koper over dit aspect informeren en, indien van toepassing, het door de Koper betaalde bedrag terugbetalen in het geval van deze geannuleerde bestellingen. QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor zich te beroepen op art. 1665 Burgerlijk Wetboek, volgens welke de verkoop vernietigbaar is wanneer de prijs zo onevenredig is aan de waarde van het goed, dat het duidelijk is dat de partijen niet met een verkoop wilden instemmen.

    

  11. In het geval voorzien in punt 3.5 van deze Algemene Voorwaarden, respectievelijk de situatie waarin de Gebruiker, als gevolg van een technische fout of om enige andere reden, een bestelling heeft geplaatst voor een product dat niet op voorraad is, zal QWERTY KEY SRL hiervan op de hoogte stellen, schriftelijk of telefonisch op de hoogte brengen van de Gebruiker over deze situatie, en deze zal in de gelegenheid worden gesteld, onder de voorwaarden van punt 6.1. van de deelnemers Algemene voorwaarden:

   • of om de disclaimer aan te vragen, binnen 3 dagen na de kennisgeving door QWERTY KEY SRL, in welk geval de betaalde prijs zal worden terugbetaald aan de Gebruiker, indien van toepassing.

   • of om de volgorde te behouden, in welk geval, naar keuze van de Gebruiker, QWERTY KEY SRL:

    • zal, indien beschikbaar, het bestelde product leveren. Indien het product niet meer op voorraad is, wordt de bestelling geannuleerd, onder de voorwaarden vermeld in het vorige lid

    • een ander product zal leveren, aangegeven door de Gebruiker, met een Prijs gelijk aan of hoger dan die van het product dat niet op voorraad is. In dit geval is de Gebruiker/Koper verplicht het prijsverschil van het product, indien van toepassing, te betalen.

    

  12. QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor om de door de Gebruiker/Koper geplaatste bestellingen niet te accepteren, wanneer zij redelijkerwijs het bestaan ​​van een vermoeden van misbruik van de wet, kwade trouw, fraude, ongeoorloofd doel of het plegen van een misdrijf beoordeelt.

    

  13. Zodra de bestelling is geregistreerd, kan deze niet meer worden gewijzigd. Als het gewenst is om de bestelling te wijzigen, kan de Koper contact opnemen met QWERTY KEY SRL via de communicatiekanalen die ook op de website verschijnen, zoals help@qwertykey.ro of op 0371 236 224. In deze situatie gaat de Koper ermee akkoord en begrijpt hij dat de wijziging van de bestelling, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de situatie, extra kosten met zich mee kan brengen die voor rekening van de Koper komen. Na overhandiging van de product(en) aan de koerier of postdienst is het niet meer mogelijk om de bestelling te wijzigen.

    

  14. HERROEPINGSRECHT:Volgens art. 9 van O.U.G. 34/2014 heeft de koper die tegelijkertijd de status van consument heeft, het recht om af te zien van de geplaatste bestelling, waarbij dit recht in de wetgeving inzake consumentenbescherming wordt erkend als het "herroepingsrecht". De koper moet QWERTY KEY SRL op de hoogte stellen van zijn voornemen om zich terug te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring hierover of door het formulier in deel B van de bijlage in de O.U.G. 34/2014. Het invullen van het formulier vormt geen formele voorwaarde voor de uitoefening van het herroepingsrecht, maar slechts een model, zijnde de essentie van de uitoefening van dit recht, van het bestaan ​​van een ondubbelzinnige uiting van de Koper betreffende zijn voornemen om te herroepen, die moet onder de aandacht van QWERTY KEY SRL worden gebracht. Voor details over het uitoefenen van het herroepingsrecht, zie het Retourbeleid (Deel X van deze Algemene Voorwaarden).

    

  15. Indien de Koper binnen de wettelijke termijn overeenkomstig art. 9 par. (2) verlicht. a) en b) van O.U.G. 34/2014, voor een bestelling die al online is betaald met een bankkaart en als de uitgevende bank de bedragen naar de rekening van ons bedrijf heeft overgemaakt, wordt dit bedrag binnen  niet meer teruggestort aan de Koper dan 14 dagen vanaf het moment waarop de Koper kennis heeft gekregen van het voornemen van de Koper om zich terug te trekken en na de retourzending van het product door

   Koper. De terugbetaling van de prijs vindt uitsluitend plaats na het moment waarop QWERTY KEY SRL het product(en) overneemt waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend.

    

  16. Voor de terugbetaling van de betaalde bedragen zullen dezelfde betaalmethoden worden gebruikt die de Koper bij de initiële Transactie heeft gebruikt, tenzij de Koper schriftelijk zijn wens heeft kenbaar gemaakt om een ​​andere betaalmethode te gebruiken.

    

  17. Als de Koper de annulering aanvraagt ​​van een bestelling die met een bankkaart is betaald, zijn de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht zoals opgenomen in het Retourbeleid (sectie X van deze Algemene Voorwaarden) van toepassing. De bepalingen blijven van toepassing in de situatie waarin QWERTY KEY SRL het door de Koper bestelde en betaalde product niet langer kan leveren, waarna QWERTY KEY SRL de waarde van de bestelde producten moet terugbetalen binnen 14 dagen vanaf het moment dat QWERTY KEY SRL kennis kreeg van het feit dat de levering van de producten verhindert.

    

  18. QWERTY KEY SRL heeft de mogelijkheid om meerdere bestellingen die afzonderlijk door de Koper zijn geplaatst, te verzamelen alsof het één bestelling betreft, die hij via één enkele dienst kan leveren als de verwerkingsfase van de bestellingen dit toelaat. Als de Koper de bestellingen niet wil combineren, moet hij QWERTY KEY SRL hiervan vooraf op de hoogte stellen via de contactmethoden van QWERTY KEY SRL die op de website staan vermeld, respectievelijk op het e-mailadres help@qwertykey.ro of op telefoonnummer 0371 236 224, voordat QWERTY KEY SRL de producten aan de koeriers-/postdienst levert. Bestellingen geplaatst met verschillende afleveradressen, verschillende contactgegevens, verschillende betaalmethoden en online betaald of geplaatst vanaf verschillende klantaccounts kunnen niet worden gecombineerd.

    

  19. In het geval van producten waarvoor QWERTY KEY SRL de optie biedt

"PRE-ORDER", de bepalingen van deze sectie zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het sluiten van de overeenkomst op afstand met betrekking tot deze producten pas zal plaatsvinden nadat de Koper ervan op de hoogte is gesteld dat de vooraf bestelde producten op voorraad zijn gekomen. .

 

DEEL V: BETALING EN BETALINGSWIJZEN

 

  1. Zoals reeds vermeld in deze Algemene Voorwaarden, worden de prijzen voor elk product weergegeven in LEI en inclusief BTW. De productprijs is exclusief de extra leveringskosten die betaald zullen worden

   afzonderlijk door de Koper. De leveringskosten worden voor elke individuele bestelling aangegeven, zodat de Koper hiervan op de hoogte is.

    

  2. QWERTY KEY SRL informeert over het feit dat als gevolg van een systeemfout die de functionaliteit van de website beïnvloedt, het mogelijk is dat sommige prijzen voor een product verkeerd worden weergegeven. Als een dergelijke fout optreedt, zijn de bepalingen van punt 4.10 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. QWERTY KEY SRL zal de Koper onmiddellijk over dit aspect informeren.

    

  3. De prijs kan op een van de volgende manieren worden betaald, afhankelijk van de keuze van de Koper:

    

   • online betaling met de bankkaart (de persoonlijke kaart van de natuurlijke persoon of de kaart van het kopende bedrijf in het geval van de rechtspersoon, om redenen van volledige veiligheid; QWERTY KEY SRL rekent geen extra commissie aan voor de keuze van deze betaalmethode; de validatie van de Transactie wordt in dit geval gedaan door de verwerker van de kaarten overeengekomen door QWERTY KEY SRL)

   • betalingsopdracht (gebaseerd op de proformafactuur uitgegeven door QWERTY KEY SRL)

   • rembours (betaling gebeurt in LEI, volgens de contractprijs, rechtstreeks aan de persoon die de levering uitvoert)

     

  4. De betalingsmethode onder rembours is niet beschikbaar voor bestellingen waarvan de BTW-waarde groter is dan 5.000 lei voor rechtspersonen en 10.000 lei voor particulieren.

    

  5. De factuur wordt in elektronisch formaat uitgegeven en is voor de Koper toegankelijk via de Persoonlijke Account. De factuur wordt ook verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Indien hij dat wenst, kan de Koper ook verzoeken om de uitgifte van de factuur in fysiek formaat, die in het leveringspakket van de bestelling zal worden geplaatst.

 

DEEL VI: SLUITING VAN HET CONTRACT

 

  1. Het koopcontract op afstand wordt als gesloten beschouwd wanneer QWERTY KEY SRL per e-mail het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker/Koper bevestigt,

   afhankelijk van de beschikbaarheid van het door de Koper geselecteerde product. In het geval dat het product op het moment van het plaatsen van de bestelling niet meer op voorraad is, profiteert de Koper van een herroepingsrecht, dat binnen de 3 dagen moet worden uitgeoefend door middel van een verklaring waarin duidelijk de intentie tot herroeping wordt vermeld, verzonden per e-mail. -mail verzonden naar adres help@qwertykey.ro . Wanneer QWERTY KEY SRL constateert dat het bestelde product niet op voorraad is, neemt het de verplichting op zich om de Koper per telefoon of e-mail te informeren zodra zij kennis neemt van deze situatie, en de bovengenoemde herroepingstermijn gaat in vanaf het moment waarop de Koper op de hoogte wordt gesteld. . In geval van een fout (technisch of van enige andere aard) met betrekking tot de beschikbare voorraad, heeft de Koper geen recht op enige aanvullende tegenprestatie op de terugbetaling van de betaalde prijs, indien van toepassing. Zie voor verdere verduidelijking punt 4.11 van deze Algemene Voorwaarden.

    

  2. Het Contract op afstand vermeldt het product, de belangrijkste kenmerken ervan, de kwaliteiten, de prijs, de leveringskosten en andere relevante elementen, waarbij de inhoud wordt aangevuld met huidige Algemene Voorwaarden.

    

  3. QWERTY KEY SRL zal in het verzonden pakket de nodige documenten bijvoegen die de aankoop van de producten/diensten door de Koper certificeren. Daarnaast kan er reclamemateriaal in het pakket worden opgenomen om uw eigen producten of campagnes (of eventueel die van externe partners van QWERTY KEY SRL) te kunnen promoten, evenals geschenken bedoeld voor klantenloyaliteit.

    

  4. Geschenken bestaande uit QWERTY KEY SRL-producten worden aan de Koper aangeboden zonder tegenprestatie van laatstgenoemde, en QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor om eenzijdig te beslissen of er geschenkproducten aan de Koper worden aangeboden. De koper heeft niet het recht om enige claim in te dienen met betrekking tot het feit dat hij een product niet als geschenk heeft ontvangen, behalve in het geval waarin QWERTY KEY SRL door middel van een openbare verklaring de verplichting op zich heeft genomen om een ​​bepaald product als geschenk aan te bieden. cadeau, binnen een promotiecampagne.

    

  5. Indien de levering van de Producten om onafhankelijke redenen niet mogelijk is, heeft de Gebruiker/Koper het recht om zich terug te trekken uit het Contract en het recht om teruggave van de betaalde bedragen te eisen en het recht om deze bedragen te ontvangen. De Gebruiker/Koper kan om deze reden geen enkele vorm van schadevergoeding vorderen.

DEEL VII: TRANSPORTMETHODEN. VERVOERSKOSTEN. LEVERINGSVOORWAARDEN. ONTVANGST VAN PRODUCTEN

 

ONDERAFDELING VII.I: WIJZE VAN VERVOER

 

  1. De levering van producten en diensten is zowel op het grondgebied van Roemenië als daarbuiten mogelijk.

    

  2. QWERTY KEY SRL heeft het recht om landen toe te voegen aan de lijst met bestemmingen waar zij producten kan leveren of, in voorkomend geval, bepaalde bestemmingen in te trekken, maar met inachtneming van bestellingen die al op de website zijn geplaatst vóór de beslissing om deze te verwijderen bestemmingen. Eventuele wijzigingen met betrekking tot de levering van de producten zullen schriftelijk en/of door weergave van deze wijzigingen op de website en door het bijwerken van onderhavige Algemene Voorwaarden onder de aandacht van de Kopers worden gebracht.

    

  3. Online geplaatste bestellingen worden alleen geleverd via koeriersbedrijven, beschikbaar gesteld door QWERTY KEY SRL.

    

  4. QWERTY KEY SRL biedt de volgende methoden voor productlevering:

    

   • verzending per koerier/expediteur/eigen transport.

   • verzending per koerier/expediteur/eigen beheer met betaling onder rembours.

     

  5. De levering van de producten zal plaatsvinden via een of meer snelle koeriersbedrijven/expeditiebedrijven, die de persoonlijke gegevens van de Klant zullen verwerken, zoals deze door de Koper aan QWERTY KEY SRL zijn verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op het leveren van de producten en uitsluitend in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De huidige bepaling is in dezelfde mate van toepassing op potentiële derden van het koeriersbedrijf, belast met het uitvoeren van de transportdienst, die toegang zullen hebben tot de persoonsgegevens van de Koper. In die zin zijn ze verplicht om te voldoen aan de huidige Algemene Voorwaarden en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en hebben ze in die zin een Verwerkersovereenkomst voor Persoonsgegevens met het koeriersbedrijf. Om de levering mogelijk te maken, heeft het bedrijf van

   De koerier kan contact opnemen met de Kopers via elk door hen ter beschikking gesteld communicatiemiddel, binnen de grenzen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

    

   ONDERAFDELING VII.II: TRANSPORTKOSTEN

    

  6. Transportkosten voor de levering van de producten zijn voor rekening van de Koper, tenzij de contractpartijen uitdrukkelijk anders beslissen.

    

  7. De leveringskosten van het product (voor transport, bezorging, postdiensten, enz.) worden aangegeven op de website van QWERTY KEY SRL op het moment dat de koper de bestelling plaatst.

    

  8. De leveringskosten zijn voor rekening van QWERTY KEY SRL als er sprake is van niet-conformiteit van het product, als er sprake is van een verborgen gebrek, een fabricagefout of een kwaliteitsgebrek van het geleverde product, dat niet bekend was en niet kon worden gekend door de Koper. via gemeenschappelijke verificatiemiddelen.

    

  9. De leveringskosten worden onder de aandacht van de Koper gebracht door middel van vertoning op het moment van het plaatsen van de Bestelling en vertegenwoordigen de kosten waarover is onderhandeld met de derde partners waarmee het bedrijf samenwerkt en die goederenleveringsdiensten leveren. De verzendkosten kunnen dus in de loop van de tijd variëren, afhankelijk van de commerciële relatie die QWERTY KEY SRL heeft met deze derde partijen.

    

   ONDERAFDELING VII.III: LEVERINGSVOORWAARDEN

    

  10. In ieder geval geldt de levering van de producten binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen. Als de levering van het product na de bovengenoemde termijnen plaatsvindt, kan QWERTY KEY SRL de Koper hierover op de hoogte stellen van de verlenging van de leveringstermijn, een periode die de oorspronkelijke leveringstermijn kan overschrijden. QWERTY KEY SRL is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de fout van de koeriers- of postdiensten die de bezorging verzorgen.

    

  11. Indien het product binnen de met de Koper overeengekomen verlenging niet meer beschikbaar is voor levering, wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij het recht om het contract te beëindigen binnen 3 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving waarmee hij op de hoogte werd gesteld. over dit aspect. In geval van beëindiging van het contract voor de uitdrukkelijke keuze van de Koper

   schriftelijk binnen de bovengenoemde termijn wordt de bestelling geannuleerd en zal QWERTY KEY SRL de door de Koper betaalde bedragen terugbetalen, indien het product al betaald is.

    

  12. Wij herhalen dat als de reden voor de onmogelijkheid van levering de onbeschikbaarheid van het product is, de Koper hiervan op de hoogte zal worden gesteld. De bevestigingsmail die het sluiten van de Overeenkomst op afstand bepaalt, is afhankelijk van de aanwezigheid van het product(en) in voorraad, zoals gekozen door de Koper.

    

  13. Indien de Koper (inclusief de door hem aangewezen persoon) niet te vinden is op het door de Koper opgegeven afleveradres, wordt opnieuw geprobeerd contact met hem op te nemen via het door de Koper opgegeven contactmiddel. Indien de Koper zelfs in dit geval niet wordt gevonden, zal een tweede, definitieve levering TEGEN KOSTEN worden geprobeerd, zelfs in de veronderstelling dat de Koper profiteert van een gratis levering in verhouding tot de waarde van de bestelde producten. In het geval dat deze twee opeenvolgende leveringen mislukken, behoudt QWERTY KEY SRL zich het recht voor om het contract eenzijdig te beëindigen.

    

  14. De koper heeft de volgende verplichtingen met betrekking tot de levering van de producten:

    

   • ervoor zorgen dat de levering van de producten en, in voorkomend geval, de verlening van de diensten kan plaatsvinden op het door de Koper opgegeven adres en dat hij op het aangegeven adres beschikbaar is, zowel op het moment van de levering van de producten als op het moment van levering van de verleende diensten, indien diensten zijn afgenomen.

   • de afmetingen van de bestelde producten dienen door de Koper gecontroleerd te worden zodat er op het aangegeven afleveradres voldoende ruimte is om de producten in ontvangst te nemen. De koper dient ervoor te zorgen dat het afleveradres passende toegangspaden heeft naar het afleveradres, rekening houdend met de maat van de bestelde producten en het aantal bestelde producten.

   • het door de Koper opgegeven afleveradres moet de ontvangst van de producten mogelijk maken zonder de inhoud ervan te beschadigen, dus eventuele schade veroorzaakt door de behandeling van de door de Koper bestelde producten op het moment van ontvangst, als gevolg van de onvoldoende ruimte voor de ontvangst van het product, komen voor rekening van de Koper.

 

  1. toegift In de situatie waarin om een ​​geldige reden levering op een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn voor de Koper noodzakelijk is, is hij verplicht dit vooraf te melden

   QWERTY KEY SRL per e-mail naar het adres help@qwertykey.ro . Voor zover levering op de door de Koper aangegeven datum of binnen de termijn mogelijk is, zal QWERTY KEY SRL alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om levering op de aangegeven datum of binnen de aangegeven termijn te garanderen. Indien, om welke reden dan ook, levering op de door de Koper aangegeven datum of binnen de termijn onmogelijk is, behoudt QWERTY KEY SRL zich het recht voor om het contract eenzijdig te beëindigen. De koper kan geen schadevergoeding vorderen voor levering in strijd met de aangegeven datum of termijn, waarbij hij uitsluitend recht heeft op terugbetaling van de betaalde prijs, indien van toepassing.

    

   ONDERAFDELING VII.IV: ONTVANGST VAN PRODUCTEN

    

  2. De koper verbindt zich ertoe de bestelde producten op de overeengekomen datum en op het overeengekomen adres te ontvangen. Indien de goederen niet op de overeengekomen datum kunnen worden ontvangen om redenen die aan de Koper kunnen worden toegeschreven (zoals, maar niet beperkt tot, de hypothese voorzien in artikel 7.13.), zal een tweede levering worden geprobeerd, TEGEN KOSTEN. (zelfs als de Koper profiteert van een gratis levering in verhouding tot de waarde van de bestelde producten).

    

  3. De koper heeft de verplichting om bij ontvangst het leveringsdocument (AWB) te ondertekenen dat door de koerier wordt aangeboden op het moment van levering, waaraan de leveringsbon is gehecht met alle informatie over de geleverde producten.

 

7.17 De koper is verantwoordelijk om op het moment van levering de conformiteit van de geleverde producten volledig te verifiëren, in alle opzichten. Als de producten beschadigd zijn of ontbreken, worden deze problemen holografisch vermeld op de leveringsbon en zal de communicatie hierover binnen maximaal 48 uur naar het e-mailadres plaatsvinden. help@qwertykey.ro. Beschadigde, ontbrekende of verkeerd geleverde artikelen, buiten de schuld van de Koper, worden kosteloos vervangen en geleverd.

 

  1. Indien de geleverde producten kleine gebreken of fabricagefouten vertonen en ze zijn afgeleverd bij de Koper, maar hij de producten niet wil retourneren, kan QWERTY KEY SRL bij een volgende bestelling een korting aanbieden die evenredig is aan deze defecten. Het melden van gebreken is de verantwoordelijkheid van de Koper en het wordt aanbevolen om dit zo gedetailleerd mogelijk te doen, en het is noodzakelijk om foto's op te sturen van de staat waarin het product werd afgeleverd.

  2. De waarde van de korting wordt in elk afzonderlijk geval vastgesteld, afhankelijk van het betreffende defect of fabricagefout en evenredig aan de mate waarin dit defect of defect de functionaliteit van het product of de producten beïnvloedt. In het geval van betaling onder rembours kan QWERTY KEY SRL, voor producten die moeten worden verzonden in situaties waarin een defect of fabricagefout van het product wordt ontdekt, een korting aanbieden voor de betreffende geplaatste bestelling. Als de betaling al is gedaan via online betaling met de bankkaart, moet de korting worden toegepast op de volgende bestelling op de Site.

    

  3. Indien de Koper niet aanwezig is voor de ontvangst van het product, kan hij een andere persoon aanwijzen om in zijn plaats de ontvangst uit te voeren. De aangewezen persoon moet over de noodzakelijke wettelijke bevoegdheid beschikken om het product(en) over te nemen (ouder dan 18 jaar), om het product(en) namens de Koper in ontvangst te kunnen nemen.

    

  4. Na ondertekening van de leveringsdocumenten neemt de Koper de bestelde producten fysiek in bezit, waarbij vanaf dat moment alle risico’s op de Koper worden overgedragen.

    

  5. De weigering om het leveringsdocument te ondertekenen staat gelijk aan de weigering om de geleverde producten in ontvangst te nemen.

 

DEEL XIII: GARANTIE VAN PRODUCTEN

 

  1. De commerciële garantie vertegenwoordigt de verbintenis die QWERTY KEY SRL jegens de Koper aangaat met betrekking tot de conformiteit en de optimale werking van de producten. In geval van niet-naleving of storingen verbindt QWERTY KEY SRL zich omom:

   • reparatie van producten

   • vervanging van het product, indien reparatie niet mogelijk is of kosten met zich meebrengt die niet in verhouding staan ​​tot de waarde van het product

   • proportionele vermindering of, al naargelang het geval, terugbetaling van de betaalde prijs, indien reparatie noch vervanging mogelijk is of kosten met zich meebrengt die niet in verhouding staan ​​tot de waarde van het product

  2. Elk product verkocht door QWERTY KEY SRL profiteert van de wettelijke garantie van conformiteit, commerciële garantie binnen de termijn vermeld, al naar gelang het geval, in het garantiecertificaat en in volledige overeenstemming met O.U.G. 140/2021.

    

  3. QWERTY KEY SRL is dus verplicht om de Koper te voorzien van producten die voldoen aan de bepalingen van het gesloten contract, en is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de producten dat bestaat op het moment van levering van de producten. De producten zijn conform als ze overeenkomen met de beschrijving die wordt gebruikt door QWERTY KEY SRL en onder de aandacht van de Koper wordt gebracht, als ze overeenkomen met het doel dat de Koper voor ogen had op het moment van aankoop van het product, als dit bekend is gemaakt en aanvaard door QWERTY KEY SRL, als ze dezelfde bestemmingen bereiken met vergelijkbare producten in dezelfde categorie en de normale parameters van kwaliteit en normale prestaties vertonen die iemand redelijkerwijs van het product mag verwachten.

    

  4. Als de reparatie of vervanging van het goed onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor QWERTY KEY SRL, kan de Koper een overeenkomstige prijsverlaging of ontbinding van het contract aanvragen, al naargelang het geval, als:

    

   • De koper heeft geen recht op reparatie of vervanging.

   • De maatregelen om het product te repareren of te vervangen zijn niet binnen een redelijke termijn door QWERTY KEY SRL uitgevoerd.

   • De non-conformiteit blijft bestaan ​​ondanks de corrigerende inspanningen van QWERTY KEY SRL.

   • De maatregelen om het niet-conforme product te herstellen of te vervangen, brengen groot ongemak voor de Koper met zich mee.

   • De non-conformiteit is zo ernstig dat zij een evenredige prijsverlaging of ontbinding van het contract rechtvaardigt.

   • QWERTY KEY SRL heeft verklaard dat zij het goed niet binnen een redelijke termijn in overeenstemming zal kunnen brengen zonder een groot ongemak voor de Koper te veroorzaken, of dat dit feit duidelijk voortvloeit uit de omstandigheden van het geval.

    

  5. Kopers profiteren van de wettelijke garantievoorwaarden zoals vermeld in de O.U.G. 140/2021. Tegelijkertijd heeft O.U.G. 140/2021 blijft ook van toepassing met betrekking tot, maar niet beperkt tot, het verstrijken van de garantieperioden, het verstrijken van de

   garantie, de inhoud en omvang van de garanties die de Consument op grond van de wet geniet, het soort garantie, de herstelmaatregelen en de ter zake geldende vermoedens.

    

  6. QWERTY KEY SRL biedt geen garantie voor non-conformiteiten als gevolg van defecten of fouten die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de producten, in strijd met het doel en de aard van de goederen gekocht bij QWERTY KEY SRL of in strijd met de instructies voor het gebruik van het product. De koper is verantwoordelijk voor het gebruik van het bestelde product in overeenstemming met het beoogde doel. De koper moet de installatie- en gebruiksinstructies van het product volledig naleven en bij niet-naleving QWERTY KEY SRL rechtstreeks verzoeken om het product te repareren of te vervangen. Indien de Koper zelf of andere onbevoegde derden ingrijpen in de inhoud van de zaak of proberen deze te repareren, verliest de Koper de rechten voortvloeiend uit de garantie.

    

  7. Gezien de specifieke kenmerken van de producten die door het bedrijf op de markt worden gebracht, moet elke koper rekening houden met de volgende aspecten:

   • elk door QWERTY KEY SRL verkocht product gaat vergezeld van documenten of verpakkingen waarop instructies voor gebruik en optimaal onderhoud van de producten zijn gedrukt

   • Indien bij een product niet vergezeld gaat van documenten of verpakkingen waarop instructies voor gebruik en optimaal onderhoud van de producten zijn gedrukt, is Koper verplicht deze te gebruiken met inachtneming van de natuurlijke manier van gebruik van het product en de redelijke maatregelen die hij zou nemen een goede eigenaar om schade of defecten aan het product te voorkomen.

     

  8. De koper verliest zijn rechten onder de garantie als hij het product onoordeelkundig onderhoudt en handelingen verricht zoals, maar niet beperkt tot: het product snijden, schuren, krassen, het product demonteren met scherpe voorwerpen, het product reinigen met producten met een schuurmiddel oppervlak, blootstelling van het product aan chemische verbindingen, het gebruik van reinigingsoplossingen die olie, aceton, schoonmaakmiddelen of alcohol en andere soortgelijke stoffen bevatten, aan zure stoffen, het gebruik of de opslag van producten in omstandigheden met snelle temperatuurveranderingen, de blootstelling van producten aan extreme temperaturen of vochtige omgevingen, het gebruik van producten voor andere doeleinden dan waarvoor ze door de fabrikant zijn ontworpen

   zijn verboden. Het ondernemen van deze acties brengt geen aansprakelijkheid van QWERTY KEY SRL met zich mee op basis van de wettelijke of commerciële garantie.

    

  9. De door het bedrijf aangeboden garantie wordt afgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving en is gebaseerd op het verkrijgen door QWERTY KEY SRL van de ondersteunende documenten voor de kwaliteit/gebruiksduur van de producten, certificaten en/of authenticiteit/conformiteit, rechtstreeks van het product fabrikanten of van hun erkende distributeurs. Geen enkele Koper mag een verlengde garantie aanvragen in andere Algemene Voorwaarden of een garantie die voor een langere termijn geldig is dan vermeld in de garantiedocumenten uitgegeven door de fabrikant of distributeur die bij het product horen en aan de Koper worden aangeboden.

    

  10. De voorwaarden van de commerciële garantie zijn: 2 jaar voor natuurlijke personen, respectievelijk 1 jaar voor rechtspersonen. Gebreken in de conformiteit of werking moeten worden opgemerkt binnen deze termijn, die loopt vanaf het moment van ontvangst van het product door de Koper. De mededeling over de oorzaak van gebreken moet per e-mail naar het adres worden gedaan help@qwertykey.ro , indien mogelijk binnen de garantieperiode. Als de Koper redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft gehad om het optreden van gebreken binnen de garantieperiode te melden, moet de communicatie plaatsvinden binnen 15 dagen na het verstrijken van de garantieperiode.

    

  11. Als de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van deze subsectie of enige wettelijke verplichtingen in verband met de garantie niet nakomt, verliest hij zijn recht op verhaal op grond van de wettelijke of commerciële garantie, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

DEEL IX: PROMOTIONELE CAMPAGNE

 

  1. QWERTY KEY SRL biedt verschillende soorten kortingen, coupons of vouchers aan, waarvan het gebruik onderworpen is aan de regels die op de website worden weergegeven.

    

  2. Promoties stapelen zich niet op, de grootste korting wordt toegepast, deze geldt voor elk type korting, tenzij de promotie uitdrukkelijk anders vermeldt.

  3. QWERTY KEY SRL biedt ook promotievouchers aan die de Koper niet kan kopen, maar die worden uitgegeven naar aanleiding van een reclamecampagne en die een bepaalde geldigheidsduur hebben. Vouchers kunnen slechts verwijzen naar een bepaalde productcategorie of slechts één type product en kunnen slechts één keer worden gebruikt binnen één bestelproces. Vouchers kunnen niet worden gebruikt voor reeds geplaatste bestellingen.

    

  4. Vouchers kunnen niet worden uitgedeeld aan andere derden, kunnen niet worden doorverkocht en kunnen niet worden omgezet in geld. De promotievoucher wordt niet terugbetaald in geval van productretour, als de promotievoucher is uitgegeven als onderdeel van een promotie.

  5. Indien een bestelling wordt geannuleerd, afgewezen of geheel wordt geretourneerd, verliest de bestelling waarop de Voucher is toegepast zijn geldigheid en kan deze niet langer worden gebruikt.

    

  6. De bepalingen die verwijzen naar vouchers zijn in dezelfde mate van toepassing op promotiecodes aangeboden door QWERTY KEY SRL.

    

  7. Bepaalde promotiecampagnes kunnen niet worden gecombineerd met andere promotiecampagnes, vouchers of kortingen. Dit aspect zal worden gespecificeerd in de regeling van elke campagne, die aan de Kopers zal worden bekendgemaakt door deze op de website weer te geven.

    

  8. Het bedrijf stelt eenzijdig of mogelijk in samenwerking met externe contractuele partners van QWERTY KEY SRL de regels vast voor promotiecampagnes, wedstrijden of regels voor het toekennen van vouchers die op de website worden weergegeven. Promoties worden toegepast op bestellingen die strikt voldoen aan de weergegeven verordening, gedurende de geldigheidsperiode en binnen de limiet van de beschikbare voorraad.

    

  9. In de promotiecampagne zijn geen verzendkosten inbegrepen voor de producten die het voorwerp uitmaken van deze promoties, tenzij in de promotiecampagne uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

    

  10. In het geval van het organiseren van loterijen (ofweggeefacties), via de Site of sociale mediaplatforms, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden dienovereenkomstig van toepassing.

DEEL X: RETOURBELEID

 

ONDERAFDELING X.I.: IN HET GEVAL VAN (ONLINE) CONTRACTEN OP AFSTAND

 

  1. In overeenstemming met art. 9 par. (1) O.U.G. 34/2014, in het geval van overeenkomsten op afstand,"De koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen de overeenkomst te herroepen , zonder opgave van reden en zonder dat er extra kosten ontstaan”.

    

  2. De koper is verantwoordelijk voor de transportkosten voor het retourneren van het pakket, tenzij is overeengekomen dat deze kosten voor rekening van QWERTY KEY SRL komen.

    

  3. De koper oefent zijn herroepingsrecht uit overeenkomstig de bepalingen van O.U.G. 34/2014 zal hij in deze zin aan QWERTY KEY SRL zijn ondubbelzinnige voornemen moeten meedelen om zich terug te trekken uit het gesloten contract. Het verzoek van QWERTY KEY SRL is dat de producten door de Koper worden geretourneerd via de partner die de productleveringsservice aan de Koper heeft uitgevoerd, aangezien de prijzen met betrekking tot de productleveringsservices in het voordeel van de Kopers worden onderhandeld.

    

  4. De koper draagt ​​de eventuele waardevermindering van de producten, wanneer deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk of nuttig was gezien de aard van het product, de gebruikelijke bestemming ervan of de functionaliteit ervan. Indien de geretourneerde producten tekenen van slijtage, krassen, stoten, mechanische of, al naargelang het geval, elektrische schokken, ontbrekende onderdelen vertonen, ongeacht de reden die deze omstandigheden bepaalt, behoudt QWERTY KEY SRL zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

    

  5. De koper moet het product binnen 14 dagen vanaf het moment waarop hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zonder onnodige vertraging retourneren. Het wordt aanbevolen om het product te retourneren in de originele verpakking; Als het product niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, kan de retourzending worden geaccepteerd als het geretourneerde product geen tekenen van schade of slijtage vertoont, voorzien is van de kaartjes en compleet is, inclusief de accessoires waarmee het product wordt geleverd, het garantiecertificaat, de instructies voor gebruik en montage, de geschenken aangeboden door QWERTY KEY SRL

   voor de bestelde producten (in overeenstemming met punten 6.3 en 6.4 van deze Algemene Voorwaarden) enz. QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die in strijd met deze bepaling zijn gedaan.

    

  6. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is QWERTY KEY SRL verplicht om zonder onnodige vertraging terug te sturen naar de Koper, binnen maximaal 14 werkdagen vanaf het moment waarop zij op de hoogte werd gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper , de bedragen die door de Koper zijn betaald met behulp van hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt om de Transactie uit te voeren.

    

  7. Als de betaling online met een bankkaart heeft plaatsgevonden, zal QWERTY KEY SRL de door de Koper betaalde bedragen met betrekking tot het geretourneerde product of de geretourneerde producten terugbetalen, waarvan het bedrag dat overeenkomt met de transportkosten die de Koper moet dragen, zal worden afgetrokken.

    

  8. De koper heeft de verplichting om de zaak met zorg te behandelen en te inspecteren, zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen, om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen. In het geval dat het goed niet in dezelfde staat wordt geretourneerd, is de koper verantwoordelijk voor elke waardevermindering van het goed als gevolg van de behandeling ervan, anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het goed vast te stellen. En in een dergelijk geval zal QWERTY KEY SRL van de totale prijs van het goed dat wordt geretourneerd een geldbedrag inhouden dat de waardedaling van het goed vertegenwoordigt. Dergelijke retenties zullen door QWERTY KEY SRL na de retouranalyse aan de koper worden meegedeeld, binnen de periode voorzien voor de prijsterugbetaling, wat betekent dat er een retourrapport zal worden opgesteld waarin alle tijdens het onderzoek van het product gevonden onregelmatigheden zullen worden ondertekend. . Het wordt beschouwd als een waardevermindering van het actief als gevolg van de behandeling ervan, zoals bepaald in art. 14 van GEO 34/2014, eventuele sporen van: fijne krassen, zichtbare krassen, sporen van hardnekkig vuil, sporen van oxidatie, scheuren en andere dergelijke zichtbare sporen die niet bestonden op het moment van levering van het product.Als de waardevermindering aanzienlijk is, in de zin dat redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat het product later niet meer kan worden doorverkocht, behoudt QWERTY KEY SRL zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

    

  9. Bij uitoefening van het recht op retour, op welke wijze dan ook, zal retournering van het door Koper betaalde geldbedrag voor het product(en) pas plaatsvinden nadat

   de geretourneerde producten in het bezit komen van QWERTY KEY SRL, of in ieder geval nadat de Koper sluitend bewijs levert dat hij de producten naar QWERTY KEY SRL heeft verzonden.

    

  10. Cadeaubonnen en maatwerkproducten op aanvraag, evenals producten waarop op aanvraag smeerbeurten, tapemod, films toevoegen etc. zijn uitgevoerd. het wordt niet geretourneerd, in overeenstemming met de bepalingen van GEO 34/2014.

    

  11. Het retourneren van producten in strijd met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden en/of in strijd met de voorwaarden gesteld door O.U.G. 34/2014, brengt de onmogelijkheid met zich mee om het herroepingsrecht uit te oefenen onder de voorwaarden voorzien door de wet en de mogelijkheid dat QWERTY KEY SRL de door de Koper gevraagde retourzending kan weigeren. De tegenwaarde van de producten die worden geretourneerd, wordt niet betaald en de producten worden opnieuw naar de Koper verzonden, waarbij de kosten voor het opnieuw verzenden voor rekening van de Koper zijn.

 

ONDERAFDELING X.II.: IN HET GEVAL VAN PRODUCTEN GEKOCHT BIJ QWERTY KEY SRL FYSIEKE EENHEDEN

 

  1. Als het product is gekocht via de fysieke aanwezigheid van de Koper in een van de eenheden waar QWERTY KEY SRL producten verkoopt, mag de Koper het product alleen retourneren met de uitdrukkelijke toestemming van QWERTY KEY SRL. QWERTY KEY SRL behoudt zich het exclusieve recht voor om elke retourzending van producten gekocht via fysieke eenheden te weigeren.

  2. Als QWERTY KEY SRL, zelfs als dit niet verplicht is, de retourzending accepteert van een product dat is gekocht in de fysieke eenheden, mag het geen tekenen van gebruik vertonen en vergezeld gaan van alle labels, originele verpakkingen en andere accessoires, inclusief de geschenken aangeboden door QWERTY KEY SRL voor de bestelde producten, in overeenstemming met punten 6.3 en 6.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

DEEL XI: PRIVACYBELEID

 

  1. QWERTY KEY SRL zal de vertrouwelijkheid van de door de Koper verstrekte gegevens bewaren; de openbaarmaking van deze gegevens, evenals het gebruik ervan, zal uitsluitend plaatsvinden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

   aanwezig zijn, met het Privacybeleid en met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

    

  2. Er mag geen openbare verklaring, promotie, persbericht of enige andere manier van openbaarmaking aan derden worden gedaan door de Gebruiker/Koper met betrekking tot de details van de bestelling of het contract, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QWERTY KEY SRL.

    

  3. Om toegang te krijgen tot het privacybeleid van QWERTY KEY SRL met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het te bekijken, is het beschikbaar op *koppeling*. Het Privacybeleid vormt een aanvulling op deze Algemene Voorwaarden.

 

AFDELING XII: FRAUDE

 

  1. Door het account aan te maken en te gebruiken, is de Koper verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), voor het beheer van de toegang tot zijn account en voor de activiteit die via zijn account wordt uitgevoerd.

    

  2. QWERTY KEY SRL is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de Gebruiker/Koper door een derde partij die beweert te handelen namens of in het belang van QWERTY KEY SRL, of beweert een commerciële relatie te hebben met QWERTY KEY SRL of andere manipulaties gebruikt die leiden tot de schijn van een juridische relatie met QWERTY KEY SRL. De koper wordt aangemoedigd om QWERTY KEY SRL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de contactgegevens die worden weergegeven op de website van QWERTY KEY SRL.

    

  3. Het aanmaken van meerdere accounts met behulp van adressen die na een vooraf bepaalde periode verlopen, om te profiteren van promoties, vouchers of aanbiedingen of enig ander gedrag dat op fraude duidt en dat het normale verloop van de promotiecampagne kan beïnvloeden, is verboden en vormt een poging tot fraude . In deze situatie behoudt QWERTY KEY SRL zich het recht voor om deze accounts op te schorten, om de accounts te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving of andere kennisgevingsformaliteiten en zonder enige vorm van compensatie toe te kennen.

  4. Elke poging tot fraude of fraude met de gegevens van Kopers of Gebruikers of met de inhoud van de website van het bedrijf zal worden bestraft volgens de geldende wettelijke bepalingen.

 

DEEL XIII: DISCLAIMER

 

  1. QWERTY KEY SRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden jegens de Gebruiker/Koper die de site bezoekt buiten de limieten die door deze Algemene Voorwaarden worden gesteld.

    

  2. Wat betreft de gegevens die worden verstrekt voor het aanmaken van een account, het handhaven van de vertrouwelijkheid van deze accountgegevens, het toegang krijgen tot het account en het delen van de accountgegevens, neemt de Gebruiker/Koper de verantwoordelijkheid op zich.

    

  3. Door het account aan te maken, het account te gebruiken of de Bestelling te plaatsen, gaat de Gebruiker/Koper uitdrukkelijk en volledig akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden in de laatst beschikbare vorm, gecommuniceerd door weergave op de website, op het moment dat het account wordt aangemaakt, gebruikt of geplaatst. de bestelling.

    

  4. QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor om periodiek de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen om Gebruikers/Kopers te informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot de werking van de site of over relevante wetswijzigingen ter zake. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de website worden weergegeven, wat betekent dat wij een periodieke raadpleging van de Algemene Voorwaarden aanbevelen.

    

  5. QWERTY KEY SRL garandeert de Gebruiker geen toegang tot de site als de volledige registratiestappen op de site niet zijn voltooid en verleent de Gebruiker niet het recht om de Inhoud geheel of gedeeltelijk te downloaden of te wijzigen. Evenzo mag de Gebruiker de Inhoud waartoe hij toegang heeft of heeft verkregen, op basis van een gebruikersovereenkomst, niet gedeeltelijk of volledig reproduceren, kopiëren of overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van QWERTY KEY SRL. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt als gevolg van het negeren van de bepalingen van dit punt in de Algemene Voorwaarden.

  6. QWERTY KEY SRL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites die via de link worden bereikt, ongeacht hun aard. De enige verantwoordelijke in deze situatie zijn de eigenaren of beheerders van de sites in kwestie. QWERTY KEY SRL garandeert evenmin de ervaring van het gebruik van de site, in die zin dat deze aan de verwachtingen van de Gebruiker/Koper zal voldoen.

    

  7. De promotiemiddelen die worden gebruikt voor de presentatie van promotiecampagnes op de Site zijn uitsluitend merkpromotie, zonder dat het gebruik ervan de betekenis heeft van een verplichting van QWERTY KEY SRL om de producten die daarin verschijnen of kunnen verschijnen daadwerkelijk op voorraad te hebben. Alleen de producten die op de website aanwezig zijn, met de verkoopprijs en hun kenmerken aangegeven, dienen de commerciële doeleinden van het bedrijf en zijn dus beschikbaar voor verkoop.

    

  8. QWERTY KEY SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, directe/indirecte materiële schade of verlies als gevolg van enig gebrek aan het geleverde product, tenzij deze veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid of grove schuld van QWERTY KEY SRL.

 

DEEL XIV: OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

 

  1. QWERTY KEY SRL kan een derde partij toewijzen en/of uitbesteden voor de diensten die verband houden met de uitvoering van de Bestelling, met de informatie van de Klant, zonder dat zijn toestemming noodzakelijk is.

 

DEEL XV: OVERMACHT

 

  1. Overmacht vertegenwoordigt die onvoorspelbare en onoverwinnelijke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die plaatsvindt na het sluiten van het contract en die de gedeeltelijke of totale onmogelijkheid van de uitvoering van het contract bepaalt.

    

  2. Indien de niet-tijdige uitvoering van enige verplichting, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van het bestaan ​​van een geval van overmacht, verplichtingen die op grond van het gesloten contract op QWERTY KEY SRL of op de Koper rusten, zal geen van de partijen verantwoordelijk zijn voor de niet-uitvoering

   looptijd van deze verplichtingen. Overmacht ontslaat de partijen van aansprakelijkheid in geval van gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit dit contract.

    

  3. De partij die zich op overmacht beroept, moet dit binnen 5 dagen na het optreden van de gebeurtenis schriftelijk onder de aandacht van de andere contractpartij brengen en dit binnen 15 dagen na het optreden van de overmacht bewijzen, met vermelding van de gevolgen voor de prestatie. van de verplichtingen van de partijen en de omvang van deze gevolgen. Indien QWERTY KEY SRL de partij is die prevaleert vanwege de gevolgen van overmacht, wordt de communicatie ook geacht te zijn gedaan wanneer deze plaatsvindt via een openbare verklaring, afgelegd op de website. https://qwertykey.ro/.

    

  4. Indien de omstandigheden en de gevolgen van de gebeurtenis die overmacht oplevert langer dan 30 dagen aanhouden, heeft elke contractpartij het recht de andere partij op de hoogte te stellen van de juridische ontbinding van het contract, zonder dat hij schadevergoeding en rente kan vorderen van de ander. Tot het einde van deze periode zijn partijen verplicht om, indien mogelijk, de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

 

AFDELING XVI: GESCHILLEN

 

  1. In de regel zullen alle geschillen die voortvloeien uit het sluiten van dit contract of die rechtstreeks verband houden met dit contract, inclusief geschillen die verband houden met de geldigheid, de interpretatie van het contract, de uitvoering of de beëindiging ervan, in de eerste plaats in der minne worden opgelost tussen de contractsluitende partijen. partijen.

    

  2. Als de minnelijke schikking van geschillen heeft gefaald, zullen alle geschillen, in brede zin, voortvloeiend uit het contract of in verband met het contract, vallen onder de jurisdictie van de territoriaal bevoegde Roemeense rechtbanken in het arrondissement waar QWERTY KEY SRL is gevestigd.

 

AFDELING XVII: SLOTBEPALINGEN

  1. De communicatietaal tussen de contractpartijen en de taal van de verkoopovereenkomst is Roemeens. Alle contracten die door QWERTY KEY SRL met Kopers worden gesloten, worden elektronisch opgeslagen door QWERTY KEY SRL en zijn niet beschikbaar voor derden.

    

  2. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet-afdwingbaar, nietig of nietig wordt, blijven de overige bepalingen van dit document geldig en zullen hun gevolgen behouden.

    

  3. QWERTY KEY SRL behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Voorwaarden te wijzigen of bij te werken, elke wijziging die op de website wordt weergegeven en die bindend wordt voor Gebruikers/Kopers vanaf de datum van publicatie. De rechten en plichten van QWERTY KEY SRL en de kopers geboren vóór de wijziging blijven onaangetast.

    

  4. In het geval dat een element van vreemdheid tussenbeide komt in de relatie tussen de overeenkomstsluitende partijen, komen de partijen overeen dat het recht dat de juridische relaties tussen hen beheerst, het Roemeense recht blijft. De rechten van de consument die voortvloeien uit de algemene wetgeving terzake blijven dezelfde.