Villkor

VILLKOR

Detta dokument (publicerat i elektroniskt format på https://qwertykey.ro/ ) i sin helhet, samt andra dokument som detta hänvisar till/hänvisar till, representerar de allmänna villkoren (hädanefter T&C) eller de villkor som utgör reglerna för relationerna mellan QWERTY KEY SRL som Säljaren och den fysiska eller juridiska person som väljer att ingå sådana juridiska förhållanden som Köpare (antingen agerar som konsument enligt art. 2 punkt 2 i OG 21/1992 om konsumentskydd, eller agerar som ekonomisk aktör enligt art. 2 punkt 3 av

O.G. 21/1992 om konsumentskydd).

 

OBJEKT

 

Detta fastställer villkoren för användning av webbplatsen QWERTY KEY SRL, villkoren för köp av de produkter som säljs av QWERTY KEY SRL via webbplatsen, rättigheter och skyldigheter för parterna som härrör från eller i samband med försäljningsavtalet som ingåtts mellan QWERTY KEY SRL och en enskild köpare, via webbplatsen.

 

AVSNITT I: DEFINITIONER

 

För att underlätta läsningen och den fullständiga förståelsen av dessa allmänna villkor kommer följande termer att ha innebörden nedan, såvida inte dessa villkor eller i ett separat avtal som ingåtts mellan QWERTY KEY SRL och köparen uttryckligen anger annat:

 

INNEHÅLL- all information som finns på webbplatsen som kan besökas, ses eller nås med hjälp av de tekniska kraven,

 

 • produktspecifikationer, beskrivande och vägledande produktbilder, reklamfilmer;

 • information relaterad till de produkter, tjänster och/eller priser som tas ut av en tredje part med vilken QWERTY KEY SRL har slutit partnerskapsavtal, under en viss period;

 • informationen som på något sätt kommunicerats av en anställd i företaget QWERTY KEY SRL till användaren eller köparen, enligt den kontaktinformation som anges eller inte av honom;

 

KONTO - det elektroniska systemet som gjorts tillgängligt för köparen av ( https://qwertykey.ro/ ) identifierat av en e-postadress (inloggning) och ett lösenord som skapats och valts av köparen, vilket gör det möjligt för denne att komma åt webbplatsen, visa och få tillgång till produkterna och tjänsterna som erbjuds av QWERTY KEY SRL, skicka beställningar och låta köparen dra nytta av användningen av andra tjänster/ytterligare funktioner (t.ex.: se data för en gjord beställning, köparens skattefakturor, etc.).

 

KAMPANJ- specifika villkor för försäljning av produkter som erbjuds via webbplatsen, av vissa produkter, från ett fördefinierat och begränsat lager, under en begränsad tidsperiod som bestäms av QWERTY KEY SRL, i enlighet med tillämplig lagstiftning i frågan (till exempel, men inte begränsat till: minskning av leveranskostnad, kampanjförsäljning enligt O.G. 99/2000 angående försäljning av produkter och tjänster på marknaden).

 

TEKNISKA KRAV - tekniska minimikrav vars uppfyllande är nödvändig för användning https://qwertykey.ro/ , respektive användning av en dator, bärbar dator eller annan multimediaenhet, för att säkerställa tillgång till Internet och elektronisk post;

 

KONSUMENT- enligt den juridiska definitionen, "varje fysisk person eller grupp av fysiska personer som bildats i sammanslutningar, som agerar för ändamål utanför sin kommersiella, industriella eller produktionsmässiga, hantverksmässiga verksamhet liberala tider". Vi uppmärksammar användaren på det faktum att endast fysiska personer, inte juridiska, är konsumenter i den mening som avses i rumänsk lagstiftning.

 

DISTANSKONTRAKT- den överenskommelse som ingåtts mellan QWERTY KEY SRL och köparen, utan deras samtidiga fysiska närvaro, angående försäljning, respektive köp, av produkter eller tjänster placerade vid tillhandahållande av QWERTY KEY SRL, vars effekter initieras av att köparen lanserar en beställning och godkänner den av QWERTY KEY SRL i enlighet med de juridiska bestämmelserna och denna T&C, genom ett eller flera elektroniska sätt för fjärrkommunikation. Fjärravtalet träder i kraft först från det ögonblick då godkännandet av beställningen når Köparen via

alla sätt att överföra informationen, oavsett om den senare fick kännedom om det.

BESTÄLLNING- den begäran som görs av köparen via webbplatsen, genom att gå igenom de nödvändiga tekniska stegen, där han uttrycker sitt åtagande att köpa en eller flera produkter/tjänster enligt villkor som tillhandahålls av dessa allmänna villkor.

 

KOMMERSIELL KOMMUNIKATION - någon form av kommunikation som är avsedd att direkt eller indirekt främja produkter, tjänster, image, namn eller beteckning, företag eller emblem för en näringsidkare eller medlem av ett reglerat yrke; Följande utgör inte i sig kommersiell kommunikation: information som ger direkt tillgång till en fysisk eller juridisk persons verksamhet, särskilt genom domännamn eller en e-postadress, kommunikation som rör produkter, tjänster, bild, namn eller varumärken hos en fysisk person eller juridisk, utförd av en tredje part oberoende av personen i fråga, särskilt när de utförs kostnadsfritt;

 

ORDERBEKRÄFTELSE- automatiskt e-postmeddelande som skickas av QWERTY KEY SRL till köparen, efter att köparen har lagt beställningen, som innehåller information om beställningen angående egenskaper hos produkten/produkterna samt det pris som Köparen betalar tillsammans med den valda betalningsmetoden. Fjärrkontraktet anses ingått mellan parterna vid tidpunkten för bekräftelsen av beställningen.

 

VARUKORG- tjänst som QWERTY KEY SRL erbjuder användaren/köparen för att lägga till produkter som han vill köpa vid tilläggstillfället eller vid ett senare tillfälle; om produkterna inte köps genom att beställa när de läggs till i kundvagnen, kan användaren/köparen dra nytta av produktspårningstjänsten genom att ta emot kommersiell kommunikation från QWERTY KEY SRL.

 

KÖPARE/KUND- varje fysisk person som enligt lagen har rättskapacitet att ingå rättshandlingar (till exempel, men inte begränsat till: 18 år gammal ) eller någon juridisk person eller juridisk person som skapar ett konto på webbplatsen och/eller gör en beställning och på så sätt inleder avtalsförhållande med QWERTY KEY SRL, i enlighet med tillämplig lagstiftning och nuvarande T&C.

KOMMERSIELL GARANTI - det åtagande som QWERTY KEY SRL åtagit sig gentemot köparen, annat än den juridiska garantin för överensstämmelse eller andra juridiska garantier, utan begäran om ytterligare kostnader, vilket innebär, efter eget val av QWERTY KEY SRL: reparation eller utbyte av den köpta produkten , återbetalning av det pris som köparen betalat, beroende på QWERTY KEY SRLs konkreta möjligheter, situationens särdrag och villkoren i returpolicyn, om produkten/tjänsten inte motsvarar de tekniska villkoren som anges i presentationen av produkten/tjänsten på https://qwertykey.ro/ .

 

JURIDISK GARANTI FÖR KONFORMITET- konsumentskyddet som härrör från tillämplig lagstiftning i samband med bristande överensstämmelse, vilket representerar skyldigheten för QWERTY KEY SRL gentemot konsumenten att, utan att begära ytterligare kostnader, föra produkten i ett tillstånd som uppfyller kraven, en skyldighet som innebär, i ordning, reparation eller utbyte av produkten eller återlämnande av det pris som konsumenten betalat, beroende på de konkreta möjligheterna för QWERTY KEY SRL och särdrag i situationen, om den inte motsvarar de villkor som anges i produktbeskrivningen eller de villkor som QWERTY KEY SRL och köparen har kommit överens om genom ett skriftligt avtal.

 

PARTNERS/TREDJE PARTNERS -de personer som QWERTY KEY SRL har ett kommersiellt samarbete med

 

PRODUKTER- mobilt material vars slutdestination är individuell eller kollektiv konsumtion eller användning.

 

WEBBPLATS - representerar webbplatsen på adressen https://qwertykey.ro/ , genom vilken användaren har tillgång till information om de tjänster och produkter som erbjuds av QWERTY KEY SRL.

 

TJÄNSTER- alla andra tjänster som ska tillhandahållas av QWERTY KEY SRL till köparen och representeras av de produkter som köpts av köparen, som motsvarar beskrivningen på webbplatsen, vars egenskaper och kvaliteter var kända och godkända av köparen och angavs i beställningen respektive fakturan.

 

SPECIFIKATIONER - detaljer om produktens/tjänstens tekniska egenskaper och kvaliteter som anges på webbplatsen i beskrivningen för varje produkt.

BÄRARE –budet eller posttjänsten som QWERTY KEY SRL samarbetar med för att leverera produkterna.

 

TRANSAKTION- betalningsoperationen som utförs av köparen och motsvarande insamlingsoperation av QWERTY KEY SRL eller operationen att återbetala ett belopp som härrör från försäljningen av en produkt eller tillhandahållandet från ett tjänsteföretag till köparen, inklusive betalning via kortbehandlaren som godkänts av QWERTY KEY SRL.

 

ANVÄNDARE- fysisk eller juridisk person som äger eller får tillgång till innehållet genom att använda ett kommunikationsmedel (t.ex. elektroniskt, telefon), men som inte har lagt en beställning på webbplats .

 

QWERTY KEY SRL -företag som agerar, i enlighet med tillämplig lagstiftning, som säljare, med huvudkontor i Baia Mare, Str. Oituz, nej. 3AC, J24/964/2021, CUI 44393084.

 

AVSNITT II: ALLMÄNNA ASPEKTER

 

  1. Dessa allmänna villkor är en integrerad del av köp- och försäljningsavtalet som ingåtts mellan QWERTY KEY SRL och köparen och inkluderar de rättigheter och skyldigheter som är tillämpliga på relationerna mellan parterna. Genom att markera rutan " Jag har läst och accepterar villkoren " vid beställning via webbplatsen ( https://qwertykey.ro/ ), förklarar köparen att han har läst och till fullo accepterar villkoren och är föremål för den lag som är tillämplig i ärendet.

    

  2. Med undantag för situationer där ett köpeavtal ingås mellan QWERTY KEY SRL och köparen, som innehåller bestämmelser som strider mot villkoren i dess text eller bilagor, samt i den situation där avtalet innehåller bestämmelser som uttryckligen ogiltigförklarar eller ändrar Allmänna villkor eller med utom i andra situationer där det finns ett annat avtal mellan QWERTY KEY SRL och köparen, kommer dessa villkor att gälla för alla avtalsmässiga relationer mellan QWERTY KEY SRL och köparen.

  3. Genom att gå in på QWERTY KEY SRL-webbplatsen ( https://qwertykey.ro/ ), bekräftar Köparen att han enligt lagen har rättskapacitet att ingå specifika rättshandlingar, som fysisk respektive juridisk person, att han tillhör laglig ålder för att ingå sådana rättshandlingar. I den situation där en minderårig enligt lagen går in på webbplatsen, är hans juridiska ombud/vårdnadshavare ansvariga för den minderåriges beteende och eventuella åtgärder som vidtas av honom på webbplatsen.

    

  4. Tillgång till webbplatsen för att lägga beställningar, för att köpa produkter och tjänster som erbjuds av QWERTY KEY SRL, är tillåten för alla potentiella kunder i god tro som vill köpa de produkter och tjänster som gjorts tillgängliga, i enlighet med nuvarande T&C.

    

  5. De avtalsslutande parterna är skyldiga att handla i god tro och i enlighet med god moral och allmän ordning, alla motstridiga beteenden kan straffas enligt lagen. Kunder är förbjudna att använda webbplatsen eller ingå rättsliga förbindelser med QWERTY KEY SRL på ett kränkande sätt/ändamål, d.v.s. på ett sätt/ändamål som strider mot god affärssed, gällande lagstiftning eller på något annat sätt som kan skada QWERTY KEY SRL eller dess partners.

    

  6. I enlighet med lagbestämmelserna respektive art. 15 civillagen "Ingen rätt kan utövas i syfte att skada eller skada annan eller på ett överdrivet och oskäligt sätt i strid med god tro." Köparens agerande som utgör ett missbruk av lag kan bestraffas och utgör grund för avtals- och skadeståndsansvar.

 

AVSNITT III: ERBJUDANDE AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

 

  1. Utbudet av produkter och tjänster innebär ett erbjudande av utvalda varor, som erbjuds och tillgängliga för visning via webbplatsen. Detta representerar inte ett erbjudande i konstens mening. 1188 paragraf. (1) civillagen som förpliktar parterna att ingå avtalet, men representerar ett informativt erbjudande om de produkter som tillhandahålls av QWERTY KEY SRL.

    

  2. QWERTY KEY SRL vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att informationen som publiceras på webbplatsen, inklusive specifikationerna för produkterna och tjänsterna, samt de visade priserna, är korrekta

   och komplett, annars, om dessa uppgifter är felaktiga, kommer QWERTY KEY SRL att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort dessa misstag. Om dessa fel har påverkat eller påverkat Beställningen som Köparen har lagt, kommer denne att informeras inom rimlig tid för att ge Köparen möjlighet att bekräfta eller återkalla, i förekommande fall, Beställningen. Om köparen, med tanke på de kontaktuppgifter som tillhandahållits av köparen under köpprocessen av produkter och tjänster från QWERTY KEY SRL, inte kan kontaktas köparen inom rimlig tid, kommer beställningen att anses annullerad, varvid köparen får ett meddelande om detta på e- post.

    

  3. Med tanke på detaljerna i det avtal som ingåtts mellan parterna, respektive genom en elektronisk plattform, en annan upplevelse från att köpa produkter fysiskt i butiken, uppmärksammar vi dig på följande viktiga aspekter som måste beaktas vid köp av produkter från webbplatsen:

    

   • färgerna, nyanserna, estetiska egenskaperna hos varorna som erbjuds via sajten kan skilja sig åt i verkligheten, på grund av flera faktorer som, men inte begränsat till, inställningarna för den elektroniska enheten från vilken du går in på sajten och ser varorna.

   • den faktiska storleken och exakta formen på produkterna kan skilja sig åt på grund av att du ser varorna via webbplatsen, detta beroende på, men inte begränsat till, skärmupplösningen för den enhet från vilken du går in på webbplatsen; det är Köparens ansvar att verifiera storleken på varje produkt genom specifikationerna på webbplatsen för varje produkt och att denna storlek motsvarar de syften för vilka Köparen köper produkten.

   • fotona och bilderna som visas på webbplatsen är illustrativa/orienterande; det är Köparens ansvar att noggrant läsa den lämpliga produktbeskrivningen för att bli bekant med varje enskild produkt.

     

  4. För att göra en beställning måste köparen följa de tekniska stegen som visas på webbplatsen: välja produkt, lägga till i kundvagnen, kontrollera varukorgen och välja produktleveransmetod, ange köparens adress för att tillåta produktleverans, välja betalning metod , ange betalningsinformation, eventuella kampanjkoder/kuponger, kontrollera de valda produkterna och angivna uppgifter, bekräfta den slutliga beställningen, skicka den slutliga beställningen

   Till köparen genom att trycka på knappen "Slutför beställning". De tekniska stegen beskrivs i avsnitt IV.

    

  5. Produkter kommer endast att levereras i den mån de är tillgängliga. Kontraktet ingås som ett resultat av bekräftelsen av beställningen av QWERTY KEY SRL, men endast under förutsättning att varan eller mängden varor som efterfrågas av köparen, med hänsyn till de egenskaper som köparen begärt, finns i lager. Dessutom förbehåller sig QWERTY KEY SRL rätten att när som helst dra tillbaka alla produkter från försäljning. Om varorna som efterfrågas av köparen inte finns i lager eller varorna har dragits tillbaka av QWERTY KEY SRL, är det enda ansvar som QWERTY KEY SRL har gentemot köparen återbetalningen av de belopp som betalats för varorna som inte längre kan levereras eller har dragits tillbaka till försäljning.

    

  6. Beställningar kan göras när som helst, men de kommer att behandlas på vardagar, under arbetstid (måndag-fredag ​​09:00-17:00). Om en beställning görs på en arbetsfri lördag eller söndag eller på en dag som enligt lag förklaras vara en allmän helgdag, kommer den att behandlas den första följande arbetsdagen.

    

  7. QWERTY KEY SRL gör nödvändiga ansträngningar för att leverera de produkter som beställts av köparen inom det BERÄKNADE intervallet som visas på webbplatsen, men beroende på beställningens komplexitet kan leveranstiden vara maximalt 30 dagar. Leveransinformationen är ungefärlig och beroende på beställningens komplexitet kan variera från fall till fall beroende på tillgängligheten av transportörer. QWERTY KEY SRL ansvarar inte för förseningar orsakade av fel hos budet eller posttjänsten som utför leveransen. Transportvillkoren är detaljerade infra, avsnitt VII.

    

  8. QWERTY KEY SRL förbehåller sig alla rättigheter att ändra webbplatsens innehåll, inklusive produktpriser, när som helst det anser lämpligt. I händelse av en ändring kommer det pris som gäller mellan parterna att vara det vid beställningstillfället.

    

  9. Priset kommer att visas i den nationella valutan LEU, även prisrabatterna. Referensvalutan för beräkning, betalning och fakturering av produkter är fortfarande den nationella valutan LEU.

  10. De priser som visas för produkter och tjänster anges med moms. Produktens leveransavgifter ingår inte i produktpriset och betalas separat av köparen.

    

  11. Om priset betalas av köparen med hjälp av ett kort i eurovaluta eller annan internationell valuta med cirkulationskraft, kommer den eventuella provision som debiteras köparen av den bank som utfärdar kortet som användes för att omvandla det inbetalda beloppet till lei att bäras fullt ut av köparen . På samma sätt ansvarar inte QWERTY KEY SRL för köparens brist på information om denna aspekt, eftersom det är hans ansvar att känna till de provisioner som banken som utfärdar hans kort kan ta ut. I fallet med onlinebetalningar kan QWERTY KEY SRL inte hållas ansvarigt för några ytterligare kostnader utöver de som anges i denna T&C.

    

  12. Som ett resultat av att betalningen görs med bankkortet kommer uppgifterna på köparens kort som användes för att köpa produkterna inte att lagras av QWERTY KEY SRL.

    

  13. QWERTY KEY SRL kan inte hållas ansvarigt för eventuella systemfel på webbplatsen som inte har orsakats eller inducerats direkt av de åtgärder som dess, fel som påverkade visningen av det korrekta och fullständiga priset på en produkt, påverkat beskrivningen av en produkt osv. Om en beställning har registrerats för en produkt med felaktiga egenskaper (mått, kvaliteter, färg etc.) kommer QWERTY KEY SRL att göra alla rimliga ansträngningar för att leverera en produkt med egenskaper som är så lika de som fanns vid beställningstillfället som möjligt. , till köparen.

 

AVSNITT IV: BESTÄLLNING

 

  1. Beställningen görs av köparen genom att följa de specifika stegen som presenteras i detta avsnitt enligt följande.

    

  2. Användaren kommer att registrera sig på webbplatsen baserat på ett "användarnamn" (användarnamn) och ett unikt lösenord, vilket skapar ett konto på webbplatsen. Efter att kontot har skapats, eller om det redan finns ett konto skapat, kommer den användare som är inloggad på sitt konto att kunna välja önskade produkter och lägga till dem i varukorgen. Produkten kommer att vara tillgänglig för köp så länge den finns i lager, oavsett om det är en produkt som omfattas av en reklamkampanj

   av något slag, eller inte. Att bara lägga till produkten i kundvagnen drar inte till sig reservationen av produkten till förmån för Användaren/Köparen, och Köparen kan inte göra någon form av anspråk gällande sådan produkt.

    

  3. Efter att ha lagt produkten/produkterna i varukorgen har Användaren/Köparen möjlighet att se produktlistan, ändra antalet produkter som är avsedda att köpas, kontrollera om produktbeskrivningen stämmer överens med avsikt och syfte för vilken denna produkt ska köpas och så vidare

    

  4. Därefter måste användaren/köparen välja leveranssätt och ange alla nödvändiga, verkliga och fullständiga uppgifter om leveransadressen.

    

  5. Därefter bekräftar Användaren/Köparen sin avsikt att köpa de valda produkterna genom att gå till knappen "Slutför beställning"/"Betala nu".

    

  6. Användaren/Köparen kan korrigera de felaktigt angivna uppgifterna fram till det sista ögonblicket då den slutliga beställningen skickas till QWERTY KEY SRL, genom att klicka på datafältet som behöver korrigeras och ange korrekta uppgifter, eller genom att använda "tillbaka"-knappen i webbläsaren som används av den, för att återgå till motsvarande sida där den felaktiga informationen angavs eller vad som är tänkt att ändras.

    

  7. Genom att slutföra beställningen garanterar Användaren/Köparen att alla inmatade uppgifter (inklusive, men inte begränsat till, leveransdatum) är verkliga, korrekta och fullständiga, annars ansvarar Användaren/Köparen för eventuella konsekvenser som bestäms av dessa felaktiga uppgifter, oavsett om Köparens fel har orsakats av fel eller uppsåt.

    

  8. Efter att beställningen har slutförts kommer Köparen att få ett e-postmeddelande, som har karaktären av en bekräftelse från QWERTY KEY SRL, angående tillgängligheten för produkten, priset och egenskaperna hos produkterna och de beställda tjänsterna.QWERTY KEY SRL ger användaren/köparen vetskap om att detta e-postmeddelande skickas automatiskt och utgör inte en garanti för tillgängligheten av produkten i lager vid tidpunkten för beställningen.

  9. QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att neka beställningen, efter ett förhandsmeddelande till Användaren/Köparen, utan några efterföljande ömsesidiga förpliktelser mellan parterna eller utan att Köparen kan kräva skadestånd, i följande situationer:

    

   • i fallet med onlinebetalning, när Transaktionen utförd av Användaren/Köparen inte har accepterats av den utfärdande banken för det kort som användes för att betala för beställningen.

   • i fallet med onlinebetalning, när transaktionen inte har validerats av kortbehandlaren som godkänts av QWERTY KEY SRL.

   • uppgifterna som tillhandahålls av Användaren/Köparen är ofullständiga eller felaktiga och avgör därmed omöjligheten att slutföra eller behandla beställningen.

   • Användarens/Köparens aktivitet på webbplatsen kan orsaka skador av vilken karaktär som helst eller kan skada QWERTY KEY SRL eller dess partners på något sätt.

     

  10. QWERTY KEY SRL förbehåller sig även rätten att annullera beställningar av produkter/tjänster som felaktigt visas på webbplatsen till följd av ett tekniskt fel, eller för produkter/tjänster som till följd av tekniska fel har visat uppenbart felaktiga/långivande priser. I detta avseende kommer QWERTY KEY SRL att meddela köparen om denna aspekt och återbetala det belopp som köparen betalat i fallet med dessa annullerade beställningar, om tillämpligt. QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att åberopa art. 1665 civillagen, enligt vilken försäljningen är ogiltig när priset är så oproportionerligt i förhållande till varans värde, att det är uppenbart att parterna inte velat samtycka till en försäljning.

    

  11. I det fall som anges i punkt 3.5 i denna T&C, respektive situationen där användaren på grund av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning har lagt en beställning på en produkt som inte finns i lager, kommer QWERTY KEY SRL att meddela, skriftligen eller per telefon, Användaren om denna situation, och den senare kommer att ha möjlighet, enligt villkoren i punkt 6.1. över deltagarnas Villkor:

   • eller för att begära friskrivningen, inom 3 dagar efter meddelandet från QWERTY KEY SRL, i vilket fall det betalda priset kommer att returneras till Användaren, om tillämpligt.

   • eller för att upprätthålla ordningen, i vilket fall, efter användarens val, QWERTY KEY SRL:

    • kommer att leverera, när tillgänglig, den beställda produkten. Om varan inte finns i lager igen kommer beställningen att annulleras, under de villkor som anges i föregående underavsnitt

    • kommer att leverera en annan produkt, angiven av Användaren, med ett Pris som är lika med eller högre än det för produkten som inte finns i lager. I detta fall är Användaren/Köparen skyldig att betala prisskillnaden för produkten i förekommande fall.

    

  12. QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att inte acceptera de beställningar som lagts av Användaren/Köparen, när den rimligen bedömer förekomsten av en misstanke om missbruk av lagen, ond tro, bedrägeri, olagligt syfte eller begåande av ett brott.

    

  13. När beställningen väl är registrerad kan den inte ändras. Önskas ändring av beställningen kommer Köparen att kunna kontakta QWERTY KEY SRL genom de kommunikationskanaler som även förekommer på hemsidan som t.ex. help@qwertykey.ro eller på 0371 236 224. I denna situation samtycker köparen till och förstår att ändringen av beställningen kan innebära, beroende på situationens specifikationer, ytterligare kostnader som kommer att bäras av köparen. Efter att ha överlämnat produkten/produkterna till budet eller posten är det inte längre möjligt att ändra beställningen.

    

  14. ÅTERRÄTT:Enligt art. 9 av O.U.G. 34/2014 har köparen som samtidigt har status som Konsument rätt att avsäga sig den gjorda beställningen, denna rättighet erkänns i konsumentskyddslagstiftningen som "ångerrätten". Köparen måste informera QWERTY KEY SRL om avsikten att ångra sig genom ett otvetydigt uttalande om detta eller genom att fylla i formuläret i del B i bilagan i O.U.G. 34/2014. Att fylla i formuläret utgör inte ett formellt villkor för att utöva ångerrätten, utan endast en modell, som är kärnan i utövandet av denna rättighet, förekomsten av en otvetydig manifestation från Köparens sida om hans avsikt att ångerrätt, vilket måste uppmärksammas av QWERTY KEY SRL. Mer information om hur du utövar ångerrätten finns i returpolicyn (avsnitt X i dessa villkor).

    

  15. Om Köparen har utnyttjat sin ångerrätt inom lagstadgad tid enligt art. 9 para. (2) tänd. a) och b) från O.U.G. 34/2014, för en beställning som redan betalats online med ett bankkort och om den utfärdande banken har överfört beloppen till vårt företags konto, kommer detta belopp att returneras till köparen inom  om högst än 14 dagarfrån det ögonblick då Köparen fick kännedom om Köparens avsikt att ångra sig och efter returen av produkten av

   Köpare. Återbetalningen av priset kommer att ske endast efter det ögonblick då QWERTY KEY SRL övertar produkten/produkterna för vilka ångerrätten har utövats.

    

  16. För återbetalning av de inbetalda beloppen kommer samma betalningsmetoder att användas som de som Köparen använde för den initiala Transaktionen, såvida inte Köparen skriftligen har uttryckt sin önskan om användning av en annan betalningsmetod.

    

  17. Om köparen begär annullering av en beställning som betalats med bankkort, kommer bestämmelserna om ångerrätt i returpolicyn (avsnitt X i denna villkor) att gälla. Bestämmelserna förblir tillämpliga i den situation där QWERTY KEY SRL inte längre kan leverera den produkt som beställts och betalats av köparen, varefter QWERTY KEY SRL måste returnera värdet på de beställda produkterna inom 14 dagar från det att QWERTY KEY SRL fick kännedom om det faktum som hindrar leveransen av produkterna.

    

  18. QWERTY KEY SRL har möjligheten att samla flera beställningar som görs separat av köparen, som om de vore en, som den kommer att kunna leverera genom en enda tjänst om bearbetningsfasen av beställningarna tillåter det. Om köparen inte vill kombinera beställningarna måste han informera QWERTY KEY SRL i förväg om detta genom QWERTY KEY SRLs kontaktsätt som finns på webbplatsen respektive på e-postadressen help@qwertykey.ro eller på telefonnummer 0371 236 224, innan QWERTY KEY SRL levererar produkterna till bud-/posttjänsten. Beställningar som görs med olika leveransadresser, olika kontaktuppgifter, olika betalningsmetoder och betalas online eller görs från olika kundkonton kommer inte att kunna kombineras.

    

  19. När det gäller produkter för vilka QWERTY KEY SRL tillhandahåller alternativet

"FÖRBESTÄLLNING", bestämmelserna i detta avsnitt ska gälla i enlighet med detta, med förbehållet att ingående av distansavtalet avseende dessa produkter kommer att ske först efter att Köparen har informerats om att de förbeställda produkterna har blivit tillgängliga i lager .

 

AVSNITT V: BETALNING OCH BETALNINGSMETODER

 

  1. Som redan nämnts i denna T&C visas priserna för varje produkt i LEI och inkluderar moms. Produktpriset inkluderar inte den extra leveranskostnad som kommer att betalas

   separat av köparen. Leveranskostnaden kommer att anges så att den når Köparens kännedom för varje enskild beställning.

    

  2. QWERTY KEY SRL informerar om att det på grund av ett systemfel som påverkar funktionaliteten på webbplatsen är möjligt att vissa priser kan visas felaktigt för en produkt. Om ett sådant fel inträffar är bestämmelserna i punkt 4.10 i dessa Villkor tillämpliga. QWERTY KEY SRL kommer omedelbart att informera köparen om denna aspekt.

    

  3. Priset kan betalas på något av följande sätt beroende på köparens val:

    

   • onlinebetalning med ett bankkort (den fysiska personens personliga kort eller det köpande företagets kort i fallet med en juridisk person, av fullständig säkerhetsskäl; QWERTY KEY SRL tar inte ut en extra avgift för att välja denna betalningsmetod; valideringen av transaktionen i detta fall görs av kortbehandlaren som godkänts av QWERTY KEY SRL)

   • betalningsorder (baserad på proformafakturan utfärdad av QWERTY KEY SRL)

   • postförskott (betalning sker i LEI, enligt kontraktspriset, direkt till den som utför leveransen)

     

  4. Kontantbetalningsmetoden är inte tillgänglig för beställningar vars momsvärde är större än 5 000 lei för juridiska personer och 10 000 lei för privatpersoner.

    

  5. Fakturan kommer att utfärdas i elektroniskt format och kommer att vara tillgänglig för köparen genom att gå in på det personliga kontot, fakturan kommer även att skickas till den e-postadress som köparen har angett. Om han så önskar kan Köparen även begära att fakturan utfärdas i fysiskt format, som kommer att läggas i beställningens leveranspaket.

 

AVSNITT VI: SLUTANDE AV KONTRAKT

 

  1. Avtalet om distansköp anses ingått när QWERTY KEY SRL per e-post bekräftar att användaren/köparen har lagt beställningen,

   beroende på tillgängligheten för produkten som valts av köparen. För det fall varan inte längre finns i lager vid tidpunkten för beställningen, åtnjuter Köparen en ångerrätt, som måste utövas inom 3 dagar genom ett uttalande som tydligt anger avsikten att ångra, skickat med e. -mail skickat till Adress help@qwertykey.ro . När det upptäcks att den beställda produkten inte finns i lager, åtar sig QWERTY KEY SRL skyldigheten att informera köparen via telefon eller e-post så snart den får kännedom om denna situation, och ovannämnda ångerfrist börjar från det ögonblick då köparen meddelats . I händelse av ett fel (tekniskt eller av annan karaktär) beträffande det tillgängliga lagret har Köparen inte rätt till något ytterligare vederlag för återbetalning av erlagt pris, i förekommande fall. Se, för ytterligare förtydligande, punkt 4.11 i dessa allmänna villkor.

    

  2. Avståndsavtalet namnger produkten, dess huvudsakliga egenskaper, dess kvaliteter, pris, leveranskostnad och andra relevanta delar, dess innehåll kompletteras med nuvarande T&C.

    

  3. QWERTY KEY SRL kommer att inkludera i det levererade paketet nödvändiga dokument som intygar köparens köp av produkterna/tjänsterna. Dessutom kan reklammaterial inkluderas i paketet för att kunna marknadsföra dina egna produkter eller kampanjer (eller möjligen de från tredjepartspartners till QWERTY KEY SRL), samt gåvor avsedda för kundlojalitet.

    

  4. Gåvor som består av QWERTY KEY SRL-produkter erbjuds köparen utan motprestation från denne, och QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om presentprodukter ska erbjudas till köparen. Köparen har inte rätt att göra anspråk på att han inte fått en vara i gåva, förutom i det fall QWERTY KEY SRL har åtagit sig, genom ett offentligt uttalande, skyldigheten att erbjuda en viss produkt som en gåva, inom en reklamkampanj.

    

  5. Om leveransen av Produkterna inte är tillgänglig av oberoende skäl, har Användaren/Köparen rätt att frånträda Kontraktet och rätt att kräva tillbaka inbetalda belopp och rätt att få dessa belopp. Användaren/Köparen kan inte kräva någon form av skadestånd av denna anledning.

AVSNITT VII: TRANSPORTMETODER. TRANSPORTKOSTNADER. LEVERANSVILLKOR. KVITO AV PRODUKTER

 

UNDERAVSNITT VII.I: TRANSPORTMETODER

 

  1. Leverans av produkter och tjänster är tillgänglig både på och utanför Rumäniens territorium.

    

  2. QWERTY KEY SRL har rätt att lägga till länder till listan över destinationer till vilka man kan leverera produkter eller, i förekommande fall, att dra tillbaka vissa destinationer, men med respekt för beställningar som redan lagts på webbplatsen innan beslutet att ta bort dessa destinationer. Eventuella ändringar angående leverans av produkterna kommer att meddelas Köparna skriftligen och/eller genom att dessa ändringar visas på webbplatsen samt genom att uppdatera nuvarande T&C.

    

  3. Beställningar som görs online kommer endast att levereras via budfirmor, tillgängliga av QWERTY KEY SRL.

    

  4. QWERTY KEY SRL erbjuder följande metoder för produktleverans:

    

   • frakt med bud/speditör/interna transporter.

   • frakt med bud/speditör/egen ledning med postförskottsbetalning.

     

  5. Leveransen av produkterna kommer att ske genom ett eller flera snabbbudsföretag/speditörsföretag, som kommer att behandla Kundens personuppgifter, eftersom de lämnats av Köparen till QWERTY KEY SRL. Behandlingen av personuppgifter görs endast i syfte att leverera produkterna och endast i enlighet med nuvarande T&C. Denna bestämmelse är tillämplig i samma utsträckning på potentiella tredje parter till budfirman, som ansvarar för att utföra transporttjänsten, som kommer att ha tillgång till Köparens personuppgifter. I denna mening är de skyldiga att följa nuvarande T&C och lagstiftningen om skydd av personuppgifter, och har i denna mening ett avtal om behandling av personuppgifter med budfirman. För att göra leveransen till företaget av

   courier kan kontakta Köparna genom alla kommunikationsmedel som tillhandahålls av dem, inom gränserna och villkoren i denna T&C.

    

   UNDERAVSNITT VII.II: TRANSPORTKOSTNADER

    

  6. Transportkostnaderna för leverans av produkterna står köparen för, om inte avtalsparterna uttryckligen beslutar annat.

    

  7. Produktens leveranskostnader (för transport, leverans, posttjänster etc.) anges på QWERTY KEY SRLs webbplats vid tidpunkten för beställningen av köparen.

    

  8. Leveranskostnaderna kommer att bäras av QWERTY KEY SRL om det finns bristande överensstämmelse med produkten, om det finns ett dolt defekt eller ett tillverkningsfel eller en kvalitetsbrist hos den levererade produkten, som inte var och inte kunde kännas till av köparen genom gemensamma verifieringsmedel.

    

  9. Leveranskostnaderna uppmärksammas av Köparen genom att visas vid tidpunkten för beställningen och representerar kostnaderna som förhandlas fram med de tredje partners som företaget samarbetar med och som tillhandahåller varuleveranstjänster. Fraktkostnaderna kan således variera över tiden beroende på den kommersiella relation som QWERTY KEY SRL har med dessa tredje parter.

    

   UNDERAVSNITT VII.III: LEVERANSVILLKOR

    

  10. I alla fall, leverans av produkterna inom en period av högst 30 kalenderdagar. Om leveransen av produkten kommer att ske efter ovan nämnda tidsfrister, kan QWERTY KEY SRL meddela Köparen i detta avseende, om förlängning av leveranstiden, en period som kan överstiga den initiala leveransperioden. QWERTY KEY SRL ansvarar inte för förseningar orsakade av fel hos budet eller posttjänsten som utför leveransen.

    

  11. Om produkten, inom den förlängning som överenskommits med köparen, blir otillgänglig för leverans, kommer köparen att informeras om detta och har rätt att säga upp avtalet inom 3 arbetsdagar från dagen för mottagandet av meddelandet genom vilket han informerades om denna aspekt. Vid uppsägning av avtalet för köparens uttryckliga val

   skriftligen inom ovan nämnda villkor, kommer beställningen att annulleras, och QWERTY KEY SRL kommer att återbetala beloppen, om produkten redan har betalats, betalat av Köparen.

    

  12. Vi upprepar att om orsaken till omöjligheten att leverera är produktens otillgänglighet, kommer köparen att informeras om detta. E-postbekräftelsen som bestämmer ingåendet av distansavtalet är villkorat av att produkten/produkterna finns i lager, enligt Köparens val.

    

  13. Om Köparen (inklusive den av honom utsedda personen) inte kan hittas på den leveransadress som Köparen har angett, kommer ett nytt försök att göras att kontakta honom genom det kontaktsätt som Köparen har angett. Om, även i detta fall, köparen inte har hittats, kommer en andra, sista, MOT KOSTNADS-leverans att göras, även under antagandet att köparen drar nytta av gratis leverans med hänsyn till värdet på de beställda produkterna. I händelse av att dessa två på varandra följande leveranser misslyckas, förbehåller sig QWERTY KEY SRL rätten att ensidigt säga upp avtalet.

    

  14. Köparen har följande skyldigheter avseende leverans av produkterna:

    

   • säkerställa att leveransen av produkterna och, i förekommande fall, tillhandahållandet av tjänsterna kan ske till den adress som Köparen har angett och att denne är tillgänglig på den adress som anges både vid tidpunkten för leveransen av produkterna och vid tidpunkten för tillhandahållandet av de tillhandahållna tjänsterna, om tjänster har köpts.

   • måtten på de beställda produkterna måste kontrolleras av Köparen så att det finns tillräckligt med utrymme på angiven leveransadress för att ta emot produkterna. Köparen måste se till att leveransadressen har lämpliga åtkomstvägar till leveransadressen, med hänsyn till storleken på de beställda produkterna och antalet beställda produkter.

   • den leveransadress som köparen har angett måste tillåta mottagande av produkterna utan att skada deras substans, alltså eventuell skada som orsakas av hanteringen av de produkter som beställts av köparen vid tidpunkten för mottagandet, till följd av det otillräckliga utrymmet för mottagning av produkten, kommer att stå för köparen.

 

  1. extranummer I den situation då leverans på ett visst datum eller inom en viss tid av giltig anledning är väsentlig för köparen, är denne skyldig att informera i förväg

   QWERTY KEY SRL via e-post till adressen help@qwertykey.ro . I den mån leverans på det datum eller inom den tidsfrist som anges av köparen är möjlig, kommer QWERTY KEY SRL att göra allt som rimligen är möjligt för att säkerställa leverans på det datum eller inom den angivna tidsfristen. Om leverans på det datum eller inom den av köparen angivna tidsfristen av någon anledning är omöjlig, förbehåller sig QWERTY KEY SRL rätten att ensidigt säga upp avtalet. Köparen kan inte kräva något skadestånd för leverans i strid med det angivna datumet eller villkoren, och har exklusiv rätt till återbetalning av erlagt pris, i förekommande fall.

    

   UNDERAVSNITT VII.IV: MOTTAGANDE AV PRODUKTER

    

  2. Köparen förbinder sig att ta emot de beställda produkterna på avtalat datum och på överenskommen adress. Om varorna inte kan tas emot på det avtalade datumet av skäl som kan hänföras till köparen (såsom, men inte begränsat till, hypotesen enligt underavsnitt 7.13.), kommer en andra leverans att göras, MOT KOSTNAD (även om köparen gynnas av fri leverans med hänsyn till värdet på de beställda produkterna).

    

  3. Köparen är skyldig att vid tidpunkten för mottagandet underteckna leveransdokumentet (AWB) som presenteras av kuriren vid leveranstillfället, till vilket bifogas följesedeln med all information om de levererade produkterna.

 

7.17 Köparen ansvarar vid leveranstillfället för att fullständigt verifiera, i alla avseenden, överensstämmelsen hos de levererade produkterna. Om produkterna är skadade eller saknas kommer dessa problem att anges holografiskt på följesedeln, och kommunikationen av denna aspekt kommer att ske inom max 48 timmar till e-postadressen help@qwertykey.ro. Skadade, saknade eller felaktigt levererade varor, utan Köparens fel, kommer att ersättas och levereras kostnadsfritt.

 

  1. Om de levererade produkterna har små defekter eller tillverkningsfel, och de har levererats till Köparen, men denne inte vill returnera produkterna, kan QWERTY KEY SRL erbjuda en rabatt proportionell mot dessa defekter vid nästa beställning. Kommunikation av defekter är Köparens ansvar och det rekommenderas att den är så detaljerad som möjligt, och det är nödvändigt att skicka bilder på i vilket skick varan levererades.

  2. Rabattens värde ska fastställas i varje särskilt fall, beroende på respektive defekt eller tillverkningsfel och proportionellt till i vilken utsträckning denna defekt eller defekt påverkar produktens eller produkternas funktionalitet. Vid betalning med postförskott, för produkter som ska skickas i situationer där ett defekt eller tillverkningsfel på produkten upptäcks, kan QWERTY KEY SRL erbjuda rabatt för respektive beställning. Om betalningen redan har gjorts genom onlinebetalning med bankkortet, ska rabatten tillämpas på nästa beställning på Sajten.

    

  3. Om Köparen inte är tillgänglig för mottagandet av produkten kommer denne att kunna utse en annan person att utföra mottagandet i hans ställe. Den utsedda personen måste ha nödvändig rättskapacitet för att ta över produkten/produkterna (vara över 18 år), för att kunna ta emot produkten/produkterna för Köparens räkning.

    

  4. Efter att ha undertecknat leveransdokumenten tar köparen fysisk besittning av de beställda produkterna, från detta ögonblick överför alla risker till köparen.

    

  5. Vägran att underteckna leveransdokumentet är likvärdig med vägran att acceptera de levererade produkterna.

 

AVSNITT XIII: GARANTI FÖR PRODUKTER

 

  1. Den kommersiella garantin representerar det åtagande som QWERTY KEY SRL åtagit sig gentemot köparen avseende produkternas överensstämmelse och optimal funktion. I händelse av bristande efterlevnad eller funktionsfel åtar sig QWERTY KEY SRL för attatt:

   • produktreparation

   • byte av produkten, om reparationen inte är möjlig eller innebär kostnader som är oproportionerliga i förhållande till produktens värde

   • proportionell minskning eller, i förekommande fall, återbetalning av det erlagda priset, om varken reparation eller utbyte är möjlig eller innebär kostnader som är oproportionerliga i förhållande till produktens värde

  2. Varje produkt som säljs av QWERTY KEY SRL drar nytta av den lagliga garantin för överensstämmelse, kommersiell garanti inom den villkor som nämns, i förekommande fall, i garanticertifikatet och i full överensstämmelse med O.U.G. 140/2021.

    

  3. QWERTY KEY SRL är således skyldigt att förse köparen med produkter som överensstämmer med bestämmelserna i det ingångna avtalet, och ansvarar för eventuella brister i överensstämmelse med de produkter som finns vid tidpunkten för leverans av produkterna. Produkterna är kompatibla när de överensstämmer med den beskrivning som används av QWERTY KEY SRL som uppmärksammats av köparen, när de motsvarar det syfte som köparen avsåg vid köptillfället av produkten, om det har gjorts känt och accepterat av QWERTY KEY SRL, om de möter samma destinationer med liknande produkter i samma kategori och uppvisar de normala parametrarna för kvalitet och normal prestanda som någon person rimligen kan förvänta sig av produkten.

    

  4. Om reparation eller utbyte av varan är omöjlig eller medför oproportionerliga kostnader för QWERTY KEY SRL, kan köparen begära en motsvarande prisavdrag eller uppsägning av avtalet, allt efter omständigheterna, om:

    

   • Köparen gynnas inte av reparation eller utbyte.

   • Åtgärderna för att reparera eller ersätta produkten utfördes inte av QWERTY KEY SRL inom rimlig tid.

   • Avvikelsen kvarstår trots QWERTY KEY SRL:s avhjälpande ansträngningar.

   • Åtgärderna för att reparera eller ersätta den icke-kompatibla produkten medför stora olägenheter för köparen.

   • Avvikelsen är så allvarlig att den motiverar en proportionell prisavdrag eller uppsägning av avtalet.

   • QWERTY KEY SRL förklarade att det inte kommer att kunna bringa varan i överensstämmelse inom rimlig tid, vare sig utan att skapa en större olägenhet för köparen, eller så beror detta faktum tydligt på omständigheterna i fallet.

    

  5. Köpare drar nytta av de juridiska garantivillkoren som anges i O.U.G. 140/2021. Samtidigt har O.U.G. 140/2021 förblir tillämplig även med avseende på, men inte begränsat till, utgången av garantiperioderna, utgången av

   garanti, innehållet och omfattningen av de garantier som Konsumenten åtnjuter enligt lag, vilken typ av garanti, de avhjälpande åtgärderna och de presumtioner som gäller i frågan.

    

  6. QWERTY KEY SRL erbjuder ingen garanti för avvikelser på grund av defekter eller fel som beror på felaktig användning av produkterna, i strid med syftet och arten av varorna som köpts från QWERTY KEY SRL eller i strid med instruktionerna för användning av produkten. Köparen ansvarar för att den beställda produkten används i enlighet med dess avsedda ändamål. Köparen måste till fullo följa instruktionerna för installation och användning av produkten, och i händelse av bristande efterlevnad, direkt begära att QWERTY KEY SRL reparerar eller byter ut produkten. Om Köparen själv eller annan obehörig tredje part ingriper på varans innehåll eller försöker reparera den, förlorar Köparen de rättigheter som följer av garantin.

    

  7. Med tanke på detaljerna för de produkter som marknadsförs av företaget, måste följande aspekter beaktas av varje köpare:

   • varje produkt som säljs av QWERTY KEY SRL åtföljs av dokument eller förpackningar på vilka instruktioner för användning och optimalt underhåll av produkterna är tryckta

   • om en produkt inte åtföljs av dokument eller förpackningar på vilka bruksanvisningar och optimalt underhåll av produkterna är tryckta, är Köparen skyldig att använda dem med hänsyn till det naturliga sättet att använda produkten och de rimliga åtgärder som -den skulle vidta. en bra ägare för att förhindra produktskador eller fel.

     

  8. Köparen förlorar sina rättigheter under garantin om han tillhandahåller felaktigt underhåll av produkten, vidtar åtgärder såsom, men inte begränsat till: skära av produkten, slipa, repa, ta isär produkten med vassa föremål, rengöra produkten med produkter med slipmedel yta, exponering av produkten för kemiska föreningar, användning av rengöringslösningar som innehåller petroleum, aceton, rengöringsmedel eller alkohol samt andra liknande ämnen, för sura ämnen, användning eller lagring av produkter under förhållanden med snabba temperaturförändringar, exponering av produkter för extrema temperaturer eller fuktiga miljöer, användning av produkter för andra ändamål än de för vilka de designats av tillverkaren

   är förbjudna. Genomförandet av dessa åtgärder drar inte till sig ansvar från QWERTY KEY SRL baserat på den juridiska eller kommersiella garantin.

    

  9. Den garanti som företaget erbjuder är utfärdad i enlighet med gällande lagstiftning och är baserad på att QWERTY KEY SRL erhåller styrkande dokument för kvaliteten/varaktigheten av användningen av produkterna, certifikat och/eller äkthet/överensstämmelse, direkt från produkten tillverkare eller från till deras auktoriserade distributörer. Ingen Köpare får begära en utökad garanti i andra Villkor eller en garanti som gäller för en längre tid än den som anges i garantidokumenten utfärdade av tillverkaren eller distributören som medföljer produkten och erbjuds Köparen.

    

  10. Villkoren för den kommersiella garantin är: 2 år för fysiska personer, respektive 1 år för juridiska personer. Fel i överensstämmelse eller funktion måste läras inom denna tidsperiod, som löper från det ögonblick då köparen tar emot produkten. Meddelandet om orsaken till defekterna ska göras via e-post till adressen help@qwertykey.ro , inom garantiperioden, om möjligt. Om Köparen rimligen inte haft möjlighet att meddela förekomsten av defekter inom garantitiden, ska meddelandet göras inom 15 dagar från utgången av garantitiden.

    

  11. Köparens åsidosättande av sina skyldigheter enligt detta underavsnitt eller eventuella rättsliga skyldigheter i samband med garantin, ska resultera i att dennes möjlighet att erhålla korrigerande åtgärder under den lagstadgade eller kommersiella garantin förverkas i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

 

AVSNITT IX: KAMPANJ

 

  1. QWERTY KEY SRL erbjuder olika typer av rabatter, kuponger eller kuponger, deras användning är föremål för reglerna som visas på webbplatsen.

    

  2. Kampanjer staplas inte med varandra, den största rabatten tillämpas, detta gäller för alla typer av rabatter, om inte kampanjen uttryckligen anger något annat.

  3. QWERTY KEY SRL erbjuder även kampanjkuponger som Köparen inte kan köpa, men som utfärdas efter en reklamkampanj och som har en viss giltighetstid. Kuponger kan endast hänvisa till en viss produktkategori eller endast en typ av produkt och kan endast användas en gång inom en enda beställningsprocess. Kuponger kan inte användas för redan gjorda beställningar.

    

  4. Kuponger kan inte delas ut till andra tredje parter, kan inte säljas vidare och kan inte omvandlas till pengar. Kampanjkupongen återbetalas inte vid produktretur, om kampanjkupongen utfärdades som en del av en kampanj.

  5. Om en beställning annulleras, avvisas eller returneras i sin helhet, kommer beställningen som kupongen applicerades på att förlora sin giltighet och kan inte längre användas.

    

  6. Bestämmelserna som hänvisar till kuponger gäller i samma utsträckning för kampanjkoderna som erbjuds av QWERTY KEY SRL.

    

  7. Vissa kampanjkampanjer kan inte kombineras med andra kampanjkampanjer, kuponger eller rabatter. Denna aspekt kommer att specificeras i reglerna för varje kampanj, som kommer att göras känd för Köparna genom att visa den på webbplatsen.

    

  8. Företaget upprättar ensidigt eller möjligen i samarbete med tredje part avtalspartner till QWERTY KEY SRL reglerna för reklamkampanjer, tävlingar eller regler för tilldelning av kuponger som kommer att visas på webbplatsen. Kampanjer kommer att tillämpas på beställningar som strikt följer den visade förordningen, under giltighetsperioden och inom gränsen för tillgängligt lager.

    

  9. Kampanjen inkluderar inte leveransavgifter för de produkter som är föremål för dessa kampanjer, såvida inte kampanjkampanjen uttryckligen anger annat.

    

  10. I fallet med att organisera lotterier (ellergiveaways), via webbplatsen eller sociala medieplattformar, gäller bestämmelserna i dessa villkor i enlighet med detta.

AVSNITT X: RETURPOLICY

 

UNDERAVSNITT X.I.: I fallet med distanskontrakt (ONLINE)

 

  1. I enlighet med art. 9 para. (1) O.U.G. 34/2014, viddistansavtal,"Köparen har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar från mottagandet av varan , utan att åberopa skäl och utan att ådra sig extra kostnader".

    

  2. Köparen är ansvarig för fraktkostnaderna för att returnera paketet, såvida det inte har avtalats att denna kostnad ska bäras av QWERTY KEY SRL.

    

  3. Köparen utövar sin ångerrätt i enlighet med bestämmelserna i O.U.G. 34/2014, i denna mening måste han meddela QWERTY KEY SRL sin otvetydiga avsikt att frånträda det ingångna avtalet. Begäran från QWERTY KEY SRL är att produkterna ska returneras av Köparen med hjälp av partnern som utförde produktleveranstjänsten till Köparen, med tanke på att priserna för produktleveranstjänsterna förhandlas till Köparnas fördel.

    

  4. Köparen står för den eventuella devalveringen av produkterna, när denna devalvering var resultatet av en hantering av varorna som inte var nödvändig eller användbar med hänsyn till produktens art, dess gemensamma destination eller dess funktionalitet. Om de returnerade produkterna visar tecken på slitage, repor, stötar, mekaniska eller, i förekommande fall, elektriska stötar, saknade delar, oavsett orsaken som avgör dessa omständigheter, förbehåller sig QWERTY KEY SRL rätten att neka retur.

    

  5. Köparen måste utan onödigt dröjsmål returnera produkten inom 14 dagar från det ögonblick då han visade sin ångerrätt. Det rekommenderas att returen görs i produktens originalförpackning; om produkten inte returneras i sin originalförpackning, kan returen accepteras om den returnerade produkten inte visar några tecken på skada, slitage, har etiketter fästa och är komplett, inklusive tillbehör som produkten medföljer, garantibeviset, instruktioner för användning och montering, gåvorna som erbjuds av QWERTY KEY SRL

   för de beställda produkterna (i enlighet med punkterna 6.3 och 6.4 i denna T&C) etc. QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att vägra returer som görs i strid med denna bestämmelse.

    

  6. Vid utövande av ångerrätten är QWERTY KEY SRL skyldigt att utan onödigt dröjsmål återsända till köparen inom högst 14 arbetsdagar från det ögonblick då det informerades om utövandet av ångerrätten av köparen , de belopp som betalas av köparen med samma betalningsmetod som används av köparen för att genomföra transaktionen.

    

  7. Om betalningen gjordes online, med bankkort, kommer QWERTY KEY SRL att återbetala de belopp som köparen betalat för den eller de returnerade produkterna, från vilka det belopp som motsvarar de transportkostnader som köparen är skyldig att bära kommer att dras av.

    

  8. Köparen har en skyldighet att hantera och undersöka varan varsamt, på samma sätt som han skulle få göra i en fysisk butik, för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. För det fall varan inte returneras i samma skick ansvarar köparen för eventuell minskning av varans värde till följd av dess hantering, annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Och i ett sådant fall, från det totala priset för varan som kommer att returneras, kommer QWERTY KEY SRL att behålla en summa pengar som representerar minskningen av varans värde. Alla sådana reservationer kommer att meddelas köparen av QWERTY KEY SRL efter analysen av returen, inom den angivna perioden för återbetalning av priset, vilket innebär att en returrapport kommer att slutföras där alla oegentligheter som upptäckts under granskningen av produkten kommer att signeras. Det anses vara en minskning av tillgångens värde till följd av dess hantering, enligt art. 14 i GEO 34/2014, eventuella spår av: fina repor, synliga repor, spår av ihållande smuts, spår av oxidation, sprickor och alla andra sådana synliga spår som inte fanns vid tidpunkten för leverans av produkten.Om värdeminskningen är betydande, i den meningen att det rimligen kan bedömas att produkten inte kunde säljas vidare senare, förbehåller sig QWERTY KEY SRL rätten att vägra retur.

    

  9. Vid utövande av returrätten på något sätt sker återbetalning av det belopp som Köparen betalat för produkten/produkterna först efter

   den/de returnerade produkten/produkterna kommer i QWERTY KEY SRLs besittning eller åtminstone efter att köparen har tillhandahållit avgörande bevis för att ha skickat produkten/produkterna till QWERTY KEY SRL.

    

  10. Presentkort och skräddarsydda produkter på begäran, samt produkter på vilka, på begäran, tjänsterna smörjning, tape mod, lägga till filmer etc. har utförts. det returneras inte, i enlighet med bestämmelserna i GEO 34/2014.

    

  11. Att returnera produkter som strider mot villkoren i dessa villkor och/eller i strid med villkoren som anges av O.U.G. 34/2014, innebär omöjligheten att utöva ångerrätten under de villkor som anges i lag och möjligheten att QWERTY KEY SRL kan vägra den retur som Köparen begär. Motvärdet för de produkter som kommer att returneras kommer inte att betalas, och produkterna kommer att skickas på nytt till köparen, varvid återsändningskostnaderna bärs av köparen.

 

UNDERAVSNITT X.II.: FÖR PRODUKTER KÖPT FRÅN QWERTY KEY SRL FYSISKA ENHETER

 

  1. Om produkten köptes genom köparens fysiska närvaro i en av de enheter där QWERTY KEY SRL säljer produkter, får köparen inte returnera produkten förutom med uttryckligt medgivande från QWERTY KEY SRL. QWERTY KEY SRL förbehåller sig den exklusiva rätten att vägra retur av produkter köpta från fysiska enheter.

  2. Om QWERTY KEY SRL, även om det inte är skyldigt, accepterar returen av en produkt som köpts från de fysiska enheterna, får den inte visa några tecken på användning och åtföljas av alla etiketter, originalförpackningar och alla andra tillbehör, inklusive gåvor som erbjuds av QWERTY KEY SRL för de beställda produkterna, i enlighet med punkterna 6.3 och 6.4 i dessa T&C.

 

AVSNITT XI: SEKRETESSPOLICY

 

  1. QWERTY KEY SRL kommer att upprätthålla konfidentialitet för de data som tillhandahålls av köparen, avslöjandet av dessa data, såväl som dess användning, kommer endast att göras i enlighet med T&C

   närvarande, med integritetspolicyn och med lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

    

  2. Inget offentligt uttalande, marknadsföring, pressmeddelande eller något annat sätt att avslöja till tredje part kan göras av Användaren/Köparen angående detaljerna i beställningen eller kontraktet, utan föregående skriftligt medgivande från QWERTY KEY SRL.

    

  3. För att få tillgång till och se integritetspolicyn för QWERTY KEY SRL angående behandling av personuppgifter finns den tillgänglig på *länk*. Sekretesspolicyn kompletterar dessa villkor.

 

AVSNITT XII: BEDRÄGERI

 

  1. Genom att skapa kontot och använda det är Köparen ansvarig för sekretessen för sina kontouppgifter (användarnamn och lösenord), för att hantera åtkomsten till sitt konto och är ansvarig för den aktivitet som utförs via hans konto.

    

  2. QWERTY KEY SRL ansvarar inte för skador som orsakas användaren/köparen av en tredje person som påstår sig agera på uppdrag av eller i QWERTY KEY SRL:s intresse, eller påstår sig ha en kommersiell relation med QWERTY KEY SRL eller använder andra manipulationer som skapar förekomsten av ett rättsligt förhållande med QWERTY KEY SRL. Köparen uppmanas att omedelbart meddela QWERTY KEY SRL om detta ärende, via kontaktuppgifterna som visas på QWERTY KEY SRLs webbplats.

    

  3. Skapandet av flera konton med adresser som löper ut efter en fördefinierad period, för att dra nytta av kampanjer, kuponger eller erbjudanden eller något annat beteende som anger bedrägeri och som kan påverka det normala förloppet av kampanjkampanjen är förbjudet och utgör försök till bedrägeri . I denna situation förbehåller sig QWERTY KEY SRL rätten att stänga av dessa konton, att avsluta konton utan förvarning eller andra formaliteter för meddelanden och utan att bevilja någon form av kompensation.

  4. Alla försök till bedrägeri eller bedrägeri, som begås på data från Köpare eller Användare eller på innehållet på företagets webbplats kommer att bestraffas i enlighet med gällande lagbestämmelser.

 

AVSNITT XIII: FRISKRIVNING

 

  1. QWERTY KEY SRL kommer inte att hållas ansvarigt gentemot användaren/köparen som går in på webbplatsen utanför de gränser som anges i dessa villkor.

    

  2. När det gäller uppgifterna som tillhandahålls för att skapa ett konto, upprätthålla sekretessen för dessa kontodata, komma åt kontot, dela kontodata, tar Användaren/Köparen ansvaret.

    

  3. Genom att skapa kontot, använda kontot eller göra beställningen, samtycker Användaren/Köparen uttryckligen och fullständigt till nuvarande T&C i den senast tillgängliga formen, kommunicerad genom visning på webbplatsen, vid tidpunkten för att skapa kontot, använda det eller placera det ordningen.

    

  4. QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra innehållet i villkoren för att informera användarna/köparna om eventuella ändringar angående driften av webbplatsen eller relevanta lagändringar i frågan. De modifierade villkoren kommer att vara verkställbara från det ögonblick de visas på webbplatsen, vilket innebär att vi rekommenderar en regelbunden konsultation av villkoren.

    

  5. QWERTY KEY SRL garanterar inte användaren tillgång till webbplatsen i avsaknad av att fullfölja de fullständiga registreringsstegen som tillhandahålls på webbplatsen och ger inte användaren rätten att ladda ner eller ändra innehållet helt eller delvis. På samma sätt får Användaren inte helt eller delvis reproducera, kopiera eller överföra till någon tredje part något innehåll som han har eller har fått tillgång till, baserat på ett användaravtal, utan föregående skriftligt medgivande från QWERTY KEY SRL. Användaren är ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av att bestämmelserna i denna punkt i T&C inte följs.

  6. QWERTY KEY SRL ansvarar inte för innehållet på sajterna som nås via länken, oavsett deras natur, den enda ansvarig i denna situation är ägare eller administratörer av sajterna i fråga. QWERTY KEY SRL garanterar inte heller upplevelsen av att använda webbplatsen, i den meningen att den kommer att uppfylla användarens/köparens förväntningar.

    

  7. De reklammedel som används för presentationen av reklamkampanjer på webbplatsen är uteslutande varumärkesreklam, utan att användningen av dem har innebörden av en skyldighet från QWERTY KEY SRLs sida att faktiskt ha i lager de produkter som förekommer eller kan förekomma inom dem. Endast de produkter som finns på webbplatsen, med försäljningspriset och deras egenskaper angivna, tjänar Bolagets kommersiella syften och är därmed tillgängliga för försäljning.

    

  8. QWERTY KEY SRL kan inte hållas ansvarigt för skador, direkta/indirekta materiella skador eller förluster som uppstår på grund av någon defekt i den levererade produkten, såvida de inte har orsakats av QWERTY KEY SRLs avsikt, utelämnande eller grovt fel.

 

AVSNITT XIV: UPPDRAG OCH UNDERLEVERANTÖR

 

  1. QWERTY KEY SRL kan överlåta och/eller lägga ut på entreprenad till en tredje part för tjänster relaterade till fullgörandet av Ordern, med information från Kunden, utan att hans samtycke är nödvändigt.

 

AVSNITT XV: FORCE MAJEURE

 

  1. Force majeure representerar den oförutsägbara och oövervinnerliga händelse, som inträffar oberoende av parternas vilja, som inträffar efter avtalets ingående, som avgör den partiella eller totala omöjligheten att genomföra avtalet.

    

  2. Om underlåtenhet att fullgöra några förpliktelser i tid, helt eller delvis, orsakas av förekomsten av ett fall av force majeure, skyldigheter som faller på antingen QWERTY KEY SRL eller köparen enligt det ingångna avtalet, kommer ingen av parterna att ansvara för att det inte utförs

   löptiden för dessa skyldigheter. Force majeure befriar parterna från ansvar i händelse av att de förpliktelser som åtagits i detta kontrakt helt eller delvis inte fullgörs.

    

  3. Den part som åberopar force majeure måste göra den andra avtalspartens kännedom skriftligen inom 5 dagar efter händelsens inträffande och bevisa det inom 15 dagar efter inträffandet av force majeure, med angivande av effekterna på prestationen. av parternas skyldigheter samt omfattningen av dessa effekter. Om QWERTY KEY SRL är den part som råder på grund av effekterna av force majeure, anses kommunikationen även ha skett när den sker genom ett offentligt uttalande, gjort på webbplatsen https://qwertykey.ro/.

    

  4. Om omständigheterna och effekterna av händelsen som utgör force majeure kvarstår under en längre period än 30 dagar, har varje avtalspart rätt att meddela den andra parten om det juridiska uppsägningen av avtalet, utan att kunna kräva skadeståndsränta från Övrig. Fram till slutet av denna period har parterna skyldighet att fullgöra resten av sina förpliktelser som följer av avtalet, om detta är möjligt.

 

AVSNITT XVI: TVISTER

 

  1. Som regel kommer alla tvister som uppstår från ingåendet av detta kontrakt eller som är direkt relaterade till detta kontrakt, inklusive de som rör giltigheten, tolkningen av kontraktet, dess utförande eller dess uppsägning, att lösas, först och främst, i godo mellan avtalsslutande parter. partier.

    

  2. Om en uppgörelse i godo av tvister har misslyckats, kommer alla tvister, i vid mening, som härrör från kontraktet eller i samband med kontraktet, att vara under jurisdiktionen av de territoriellt behöriga rumänska domstolarna i det distrikt där QWERTY KEY SRL är baserat.

 

AVSNITT XVII: SLUTBESTÄMMELSER

  1. Kommunikationsspråket mellan avtalsparterna samt språket i försäljningsavtalet är rumänska. Alla avtal som ingås av QWERTY KEY SRL med köpare kommer att lagras elektroniskt av QWERTY KEY SRL och är inte tillgängliga för tredje part.

    

  2. I händelse av att någon bestämmelse i dessa Villkor blir ogiltigt, ogiltigt eller ogiltigt av någon anledning, kommer resten av bestämmelserna i detta dokument att fortsätta att vara giltiga och kommer att ha sina effekter.

    

  3. QWERTY KEY SRL förbehåller sig rätten att modifiera eller, i förekommande fall, uppdatera nuvarande T&C-bestämmelser, varje modifiering som ska visas på webbplatsen och blir bindande för användare/köpare från publiceringsdatumet. För rättigheterna och skyldigheterna för QWERTY KEY SRL och köpare födda före ändringen förblir de opåverkade.

    

  4. I händelse av att ett inslag av främlingskap ingriper i förhållandet mellan avtalsparterna är parterna överens om att den lag som reglerar de rättsliga förhållandena dem emellan ska fortsätta att vara rumänsk lag. Konsumentens rättigheter som följer av den allmänna lagstiftningen i frågan förblir desamma.