Integritetspolicy

I. Allmän information

Sekretessen för dina personuppgifter är en av de viktigaste frågorna för Qwerty Key S.R.L. som personuppgiftsansvarig.
Detta dokument är avsett att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter, i samband med att du använder webbplatsen www.qwertykey.ro. (platsen")

 II. Kategorier av personuppgifter som behandlas

II.1. Om du är kund på webbplatsen, Qwerty Key S.R.L. kommer att behandla dina personuppgifter, såsom namn och efternamn, telefon, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, data relaterade till hur du använder webbplatsen, till exempel ditt beteende/preferenser/vanor inom Qwerty Key S.R.L., samt alla andra kategorier av data som du tillhandahåller direkt i samband med att du skapar ett användarkonto, i samband med att du gör en beställning via webbplatsen eller på något annat sätt som är ett resultat av användningen av webbplatsen.

Om du använder ditt Facebook- eller Google-konto för att skapa ditt användarkonto på webbplatsen, kommer Qwerty Key S.R.L. kommer att behandla följande offentliga profildata som visas av respektive applikation: användarnamn, e-postadress.

Om du väljer att skapa ditt användarkonto först innan du slutför beställningen av en produkt som finns tillgänglig på webbplatsen, kommer din e-postadress att begäras och ett konto skapas automatiskt. Om du inte slutför beställningen kommer e-postadressen och andra uppgifter som tillhandahålls inte att lagras av Qwerty Key S.R.L. och det skapade kontot kommer automatiskt att raderas.

II.2. Om du är en besökare på webbplatsen, Qwerty Key S.R.L. kommer att behandla dina personuppgifter som du tillhandahåller direkt i samband med att du använder webbplatsen, såsom de uppgifter som du lämnar i avsnittet kontakt / frågor / klagomål, i den mån du kontaktar oss på detta sätt.

III. Ändamål och skäl för behandlingen

III.1. Om du är kund på webbplatsen, Qwerty Key S.R.L. behandlar dina personuppgifter enligt följande:

 • för att utföra avtalsförhållandet mellan dig och Qwerty Key S.R.L., respektive för att ta över, validera, skicka och fakturera beställningen som lagts på Webbplatsen, informera dig om beställningens status, organisera returen av beställda produkter, etc.

Grund: Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål baseras på det avtal som ingåtts mellan dig och Qwerty Key S.R.L., definierat i användarvillkoren. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för genomförandet av detta avtal. Vägraren att lämna uppgifter kan leda till omöjligheten att genomföra avtalsrelationer mellan dig och Qwerty Key S.R.L..

 • för fullgörandet av de juridiska skyldigheter som åligger Qwerty Key S.R.L. i samband med tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen, inklusive skyldigheter i skattefrågor, såväl som i frågor om arkivering.

Skäl: Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig baserat på juridiska skyldigheter. Att tillhandahålla dina uppgifter för detta ändamål är nödvändigt. Vägran att lämna uppgifter kan leda till omöjlighet Qwerty Key S.R.L. att följa sina juridiska skyldigheter och därför inte kunna erbjuda dig tjänster via webbplatsen.

 • för marknadsföringsaktiviteter, respektive för överföring, med hjälp av fjärrkommunikationsmedel (e-post, sms) av kommersiell kommunikation angående de produkter och tjänster som erbjuds av Qwerty Key S.R.L., via webbplatsen.

Grund: Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål baseras på ditt samtycke, om du väljer att tillhandahålla det. 

Du kan uttrycka ditt samtycke till behandlingen av uppgifter för detta ändamål genom att markera lämplig ruta vid tidpunkten för kontoskapandet, eller efter kontoskapandet, i avsnittet Min kontoinformation. För att avregistrera dig från att ta emot sådan kommersiell kommunikation kan du använda alternativet i slutet av varje e-post/sms som innehåller kommersiell kommunikation. Dessutom kan du avsluta prenumerationen genom att gå till avsnittet Min kontoinformation.

Att tillhandahålla dina uppgifter för detta ändamål är frivilligt. Att vägra att ge samtycke till behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål kommer inte att få negativa konsekvenser för dig.

 • i syfte att utföra olika analyser, rapporter om hur webbplatsen fungerar, skapa profiler för konsumentpreferenser, främst för att förbättra upplevelsen som erbjuds på webbplatsen.

Grund: Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är baserad på legitima intressen hos Qwerty Key S.R.L. för att permanent förbättra kundupplevelsen på webbplatsen. Att tillhandahålla dina uppgifter för detta ändamål är frivilligt. Att vägra att tillhandahålla uppgifter för detta ändamål kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig.

III.2. Om du är en besökare på webbplatsen, Qwerty Key S.R.L. behandlar dina personuppgifter enligt följande:

 • för marknadsföringsaktiviteter, respektive för överföring, med hjälp av fjärrkommunikationsmedel (e-post, sms), av kommersiell kommunikation avseende de produkter och tjänster som erbjuds av Qwerty Key S.R.L., via webbplatsen.

Grund: Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål baseras på ditt samtycke, om du väljer att tillhandahålla det.

Du kan uttrycka ditt samtycke till behandlingen av uppgifter för detta ändamål genom att fylla i och markera lämplig ruta i formuläret för att prenumerera på nyhetsbrevet som finns på webbplatsen. För att avregistrera dig från att ta emot sådan kommersiell kommunikation kan du använda alternativet i slutet av varje e-postmeddelande/sms som innehåller kommersiell kommunikation.

Att tillhandahålla dina uppgifter för detta ändamål är frivilligt. Att vägra att ge samtycke till behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål kommer inte att få negativa konsekvenser för dig.

 • för att lösa klagomål, klagomål och för att övervaka trafik och förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Grund: Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är baserad på legitima intressen hos Qwerty Key S.R.L. för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, samt att permanent förbättra upplevelsen för webbplatsbesökare, inklusive genom att lösa olika kommentarer, frågor eller klagomål.

Att tillhandahålla dina uppgifter för detta ändamål är frivilligt. Att vägra att tillhandahålla uppgifter för detta ändamål kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig.

IV. Den tid som vi behandlar dina uppgifter

Som en principfråga har Qwerty Key S.R.L. kommer att behandla dina personuppgifter så mycket som är nödvändigt för att uppnå de behandlingsändamål som nämns ovan.

Om du är kund kommer vi att behandla dina uppgifter under hela avtalsförhållandets varaktighet och därefter i enlighet med de rättsliga skyldigheter som faller under ansvaret för Qwerty Key S.R.L. (t.ex. när det gäller finansiella redovisningsdokument för vilka den lagliga lagringsperioden är 10 år från utgången av det räkenskapsår under vilket de upprättades).

Om du är kund och du utnyttjar möjligheten att ta bort ditt användarkonto genom att trycka på knappen Ta bort konto i avsnittet Min kontoinformation, Qwerty Key S.R.L. kommer att tolka denna åtgärd som ditt alternativ att avregistrera dig från att ta emot kommersiell kommunikation genom vilken vi håller dig informerad om de produkter och tjänster som erbjuds via webbplatsen. I detta avseende, om du väljer att ta bort ditt användarkonto kommer vi inte längre att skicka sådana e-postmeddelanden och/eller SMS till dig. Vi vill dock informera dig om att om du raderar ditt konto inte automatiskt raderas dina personuppgifter. Om du vill att dina personuppgifter ska sluta behandlas eller om du vill att uppgifterna raderas kan du utöva dina rättigheter som beskrivs i punkt VII nedan. Om du begär radering av kontot, men på det kontot finns det minst en aktiv beställning , begäran om att ta bort kontot kan endast registreras efter leverans av produkterna och slutförandet av den senaste aktiva beställningen.

Om du återkallar ditt samtycke för databehandling för marknadsföringsändamål kommer Qwerty Key S.R.L. kommer att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål, utan att påverka behandlingen som utförs av Qwerty Key S.R.L. baserat på det samtycke som du uttryckte innan dess återkallelse.

V. Utlämnande av personuppgifter

För att uppfylla behandlingssyften, Qwerty Key S.R.L. kan lämna ut dina uppgifter till partners, tredje parter eller enheter som stödjer Qwerty Key S.R.L. vid utförande av aktiviteten via webbplatsen (till exempel budfirmor, IT-tjänsteleverantörer) eller till centrala/lokala offentliga myndigheter, i följande exempel:

 • för administration av webbplatsen;
 • i de situationer där denna kommunikation skulle vara nödvändig för att tilldela priser eller andra faciliteter till de berörda personerna, erhållna som ett resultat av deras deltagande i olika reklamkampanjer organiserade av Qwerty Key S.R.L. via webbplatsen;
 • att underhålla, anpassa och förbättra webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls genom den;
 • att utföra dataanalys, testning och forskning, övervaka användnings- och aktivitetstrender, utveckla säkerhetsfunktioner och autentisera användare;
 • för överföring av kommersiell marknadsföringskommunikation, under de villkor och begränsningar som anges i lag;
 • när utlämnande av personuppgifter föreskrivs i lag m.m

VI. Överföring av personuppgifter

Personuppgifter som lämnats till Qwerty Key S.R.L. de kan överföras utanför Rumänien, men endast till EU-stater.

KOMMER DU. Dina rättigheter

Under de villkor som anges i lagstiftningen om behandling av personuppgifter, som registrerade, åtnjuter du följande rättigheter:

 • rätten till information, respektive rätten att få information om de bearbetningsaktiviteter som utförs av Qwerty Key S.R.L., som beskrivs i detta dokument;
 • rätten till tillgång till uppgifterna, respektive rätten att få bekräftelse från Qwerty Key S.R.L. om behandlingen av personuppgifter, samt detaljer om behandlingsaktiviteterna såsom sättet på vilket uppgifterna behandlas, för vilket ändamål behandlingen är gjort, mottagarna eller kategorierna av datamottagare etc.;
 • rätten till rättelse, nämligen rätten att erhålla rättelse, utan motiverat dröjsmål, av Qwerty Key S.R.L. av felaktiga/omotiverade personuppgifter, såväl som komplettering av ofullständiga uppgifter; Rättelsen/kompletteringen kommer att kommuniceras till varje mottagare som uppgifterna skickats till, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerliga ansträngningar.
 • rätten att radera uppgifter, utan onödigt dröjsmål, ("rätten att bli glömd"), om något av följande skäl föreligger:
  • de är inte längre nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller bearbetades;
  • om samtycke dras tillbaka och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • om den registrerade invänder mot behandlingen och det inte finns några tvingande legitima skäl;
  • om personuppgifterna behandlades olagligt;
  • om personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet;
  • personuppgifter samlades in i samband med tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster enligt unionslagstiftning eller intern lag som operatören omfattas av.

Det är möjligt att Qwerty Key S.R.L. att anonymisera dessa uppgifter (och därmed beröva dem deras personliga karaktär) och fortsätta att behandla dem för statistiska ändamål under dessa villkor;

 • rätten att begränsa behandlingen i den utsträckning som:
  • personen ifrågasätter uppgifternas riktighet under en period som tillåter oss att verifiera uppgifternas riktighet;
  • behandlingen är olaglig och den registrerade invänder mot radering av personuppgifter och begär istället begränsning av deras användning;
  • operatören behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade begär dem för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol; eller
  • den registrerade har invänt mot behandlingen (annat än för direktmarknadsföring), under det tidsintervall under vilket det kontrolleras om operatörens legitima rättigheter går före den registrerades.
 • rätten till dataportabilitet, nämligen (i) rätten att ta emot personuppgifter på ett strukturerat sätt, allmänt använt och i ett lättläst format, samt (ii) rätten att få dessa uppgifter överförda av Qwerty Key S.R.L. till en annan dataoperatör, i den mån villkoren enligt lag är uppfyllda;
 • rätten till invändning – med avseende på behandlingsverksamhet kan utövas genom att lämna in en begäran enligt nedan;
  • när som helst, av skäl relaterade till den särskilda situation som den registrerade befinner sig i, att uppgifterna om honom behandlas på grundval av Qwerty Key S.R.L:s berättigade intresse eller på grundval av allmänintresset, utom i fall där Qwerty Key S.R.L. kan visa att den har legitima och tvingande skäl som motiverar behandlingen och som går före de registrerades intressen, rättigheter och friheter eller att syftet är att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol;
  • när som helst, kostnadsfritt och utan någon motivering, att uppgifterna om den behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
 • rätten att inte bli föremål för ett automatiskt individuellt beslut, det vill säga rätten att inte bli föremål för ett beslut som fattas enbart på grundval av automatiserad behandling, inklusive skapande av profiler, som ger rättsverkningar för den registrerade eller på liknande sätt påverkar honom i -ett betydande mått;
 • rätten att vända sig till den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter eller behöriga domstolar, i den utsträckning du anser det nödvändigt.

För ytterligare frågor om hur personuppgifter behandlas och för att utöva dina rättigheter som nämns ovan, vänligen kontakta e-postadressen: contact@qwertykey.ro
Denna webbplats använder cookies. För mer information om hur dessa filer används, besök följande länk: qwertykey.ro